చంబ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

చంబ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

చంబ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అమృత్సర్ 20 మే 2022 51,400
అనంతనాగ్ 20 మే 2022 51,480
బిలాస్‌పూర్ 20 మే 2022 51,450
చంబ 20 మే 2022 51,450
దోడా 20 మే 2022 51,480
గురుదాస్‌పూర్ 20 మే 2022 51,400
హమీర్‌పూర్ 20 మే 2022 51,450
హోషియార్పూర్ 20 మే 2022 51,400
జలంధర్ 20 మే 2022 51,400
జమ్మూ 20 మే 2022 51,480
కాంగ్రా 20 మే 2022 51,450
కపుర్తాలా 20 మే 2022 51,400
కథువా 20 మే 2022 51,480
కిష్త్వార్ 20 మే 2022 51,480
కుల్గం 20 మే 2022 51,480
కులు 20 మే 2022 51,450
లాహుల్ & స్పితి 20 మే 2022 51,450
మండి 20 మే 2022 51,450
పఠాన్‌కోట్ 20 మే 2022 51,400
రాంబన్ 20 మే 2022 51,480
రియాసి 20 మే 2022 51,480
సాంబా 20 మే 2022 51,480
ఉధంపూర్ 20 మే 2022 51,480
ఉనా 20 మే 2022 51,450
చంబ : బంగారం ధర

చంబ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అమృత్సర్ 20 మే 2022 62,200
అనంతనాగ్ 20 మే 2022 62,310
బిలాస్‌పూర్ 20 మే 2022 62,270
చంబ 20 మే 2022 62,270
దోడా 20 మే 2022 62,310
గురుదాస్‌పూర్ 20 మే 2022 62,200
హమీర్‌పూర్ 20 మే 2022 62,270
హోషియార్పూర్ 20 మే 2022 62,200
జలంధర్ 20 మే 2022 62,200
జమ్మూ 20 మే 2022 62,310
కాంగ్రా 20 మే 2022 62,270
కపుర్తాలా 20 మే 2022 62,200
కథువా 20 మే 2022 62,310
కిష్త్వార్ 20 మే 2022 62,310
కుల్గం 20 మే 2022 62,310
కులు 20 మే 2022 62,270
లాహుల్ & స్పితి 20 మే 2022 62,270
మండి 20 మే 2022 62,270
పఠాన్‌కోట్ 20 మే 2022 62,200
రాంబన్ 20 మే 2022 62,310
రియాసి 20 మే 2022 62,310
సాంబా 20 మే 2022 62,310
ఉధంపూర్ 20 మే 2022 62,310
ఉనా 20 మే 2022 62,270
చంబ : వెండి ధర