చందౌలి : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

చందౌలి : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

చందౌలి : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అలహాబాద్ 21 మే 2022 51,740
అంబేద్కర్నగర్ 21 మే 2022 51,740
అర్వాల్ 21 మే 2022 51,700
U రంగాబాద్ 21 మే 2022 51,700
అజమ్‌గ h ్ 21 మే 2022 51,740
బల్లియా 21 మే 2022 51,740
భోజ్‌పూర్ 21 మే 2022 51,700
బక్సర్ 21 మే 2022 51,700
చందౌలి 21 మే 2022 51,740
డియోరియా 21 మే 2022 51,740
గర్హ్వా 21 మే 2022 51,740
ఖాజీపూర్ 21 మే 2022 51,740
జౌన్‌పూర్ 21 మే 2022 51,740
కైమూర్ 21 మే 2022 51,700
మౌనాత్భంజన్ 21 మే 2022 51,740
మీర్జాపూర్ 21 మే 2022 51,740
పలామౌ 21 మే 2022 51,740
ప్రతాప్‌గ h ్ 21 మే 2022 51,740
రోహ్తాస్ 21 మే 2022 51,700
సింగ్రౌలి 21 మే 2022 51,780
సివాన్ 21 మే 2022 51,700
సోన్భద్ర 21 మే 2022 51,740
వారణాసి 21 మే 2022 51,740
చందౌలి : బంగారం ధర

చందౌలి : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అలహాబాద్ 21 మే 2022 63,020
అంబేద్కర్నగర్ 21 మే 2022 63,020
అర్వాల్ 21 మే 2022 62,970
U రంగాబాద్ 21 మే 2022 62,970
అజమ్‌గ h ్ 21 మే 2022 63,020
బల్లియా 21 మే 2022 63,020
భోజ్‌పూర్ 21 మే 2022 62,970
బక్సర్ 21 మే 2022 62,970
చందౌలి 21 మే 2022 63,020
డియోరియా 21 మే 2022 63,020
గర్హ్వా 21 మే 2022 63,020
ఖాజీపూర్ 21 మే 2022 63,020
జౌన్‌పూర్ 21 మే 2022 63,020
కైమూర్ 21 మే 2022 62,970
మౌనాత్భంజన్ 21 మే 2022 63,020
మీర్జాపూర్ 21 మే 2022 63,020
పలామౌ 21 మే 2022 63,020
ప్రతాప్‌గ h ్ 21 మే 2022 63,020
రోహ్తాస్ 21 మే 2022 62,970
సింగ్రౌలి 21 మే 2022 63,070
సివాన్ 21 మే 2022 62,970
సోన్భద్ర 21 మే 2022 63,020
వారణాసి 21 మే 2022 63,020
చందౌలి : వెండి ధర