చిత్రదుర్గ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

చిత్రదుర్గ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

చిత్రదుర్గ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అనంతపూర్ 20 మే 2022 51,470
బళ్లారి 20 మే 2022 51,430
చిక్మగళూరు 20 మే 2022 51,430
చిత్రదుర్గ 20 మే 2022 51,430
దావంగరే 20 మే 2022 51,430
గడగ్ 20 మే 2022 51,430
హసన్ 20 మే 2022 51,430
హవేరి 20 మే 2022 51,430
కొప్పల్ 20 మే 2022 51,430
షిమోగా 20 మే 2022 51,430
తుమ్కూర్ 20 మే 2022 51,430
చిత్రదుర్గ : బంగారం ధర

చిత్రదుర్గ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అనంతపూర్ 20 మే 2022 62,300
బళ్లారి 20 మే 2022 62,250
చిక్మగళూరు 20 మే 2022 62,250
చిత్రదుర్గ 20 మే 2022 62,250
దావంగరే 20 మే 2022 62,250
గడగ్ 20 మే 2022 62,250
హసన్ 20 మే 2022 62,250
హవేరి 20 మే 2022 62,250
కొప్పల్ 20 మే 2022 62,250
షిమోగా 20 మే 2022 62,250
తుమ్కూర్ 20 మే 2022 62,250
చిత్రదుర్గ : వెండి ధర