చురచంద్పూర్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

చురచంద్పూర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

చురచంద్పూర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఐజాల్ 21 మే 2022 51,930
బిష్ణుపూర్ 21 మే 2022 51,940
కాచర్ 21 మే 2022 51,830
చంపై 21 మే 2022 51,930
చందేల్ 21 మే 2022 51,940
చురచంద్పూర్ 21 మే 2022 51,940
ధలై 21 మే 2022 51,970
ధర్మనగర్ 21 మే 2022 51,970
డిమా హసావో 21 మే 2022 51,830
తూర్పు ఇంఫాల్ 21 మే 2022 51,940
తూర్పు జయంతియా హిల్స్ 21 మే 2022 51,930
హైలకాండి 21 మే 2022 51,830
జిరిబామ్ 21 మే 2022 51,940
కాకింగ్ 21 మే 2022 51,940
కాంగ్పోక్పి 21 మే 2022 51,940
కరీమ్‌గంజ్ 21 మే 2022 51,830
కోలాసిబ్ 21 మే 2022 51,930
మమిత్ 21 మే 2022 51,930
ననీ 21 మే 2022 51,940
పెరెన్ 21 మే 2022 51,960
ఫెర్జాల్ 21 మే 2022 51,940
సేనాపతి 21 మే 2022 51,940
సెర్షిప్ 21 మే 2022 51,930
టామెంగ్లాంగ్ 21 మే 2022 51,940
తెంగ్నౌపాల్ 21 మే 2022 51,940
తౌబల్ 21 మే 2022 51,940
ఉఖ్రుల్ 21 మే 2022 51,940
ఉనకోటి 21 మే 2022 51,970
వెస్ట్ ఇంఫాల్ 21 మే 2022 51,940
చురచంద్పూర్ : బంగారం ధర

చురచంద్పూర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఐజాల్ 21 మే 2022 63,250
బిష్ణుపూర్ 21 మే 2022 63,270
కాచర్ 21 మే 2022 63,140
చంపై 21 మే 2022 63,250
చందేల్ 21 మే 2022 63,270
చురచంద్పూర్ 21 మే 2022 63,270
ధలై 21 మే 2022 63,300
ధర్మనగర్ 21 మే 2022 63,300
డిమా హసావో 21 మే 2022 63,140
తూర్పు ఇంఫాల్ 21 మే 2022 63,270
తూర్పు జయంతియా హిల్స్ 21 మే 2022 63,250
హైలకాండి 21 మే 2022 63,140
జిరిబామ్ 21 మే 2022 63,270
కాకింగ్ 21 మే 2022 63,270
కాంగ్పోక్పి 21 మే 2022 63,270
కరీమ్‌గంజ్ 21 మే 2022 63,140
కోలాసిబ్ 21 మే 2022 63,250
మమిత్ 21 మే 2022 63,250
ననీ 21 మే 2022 63,270
పెరెన్ 21 మే 2022 63,280
ఫెర్జాల్ 21 మే 2022 63,270
సేనాపతి 21 మే 2022 63,270
సెర్షిప్ 21 మే 2022 63,250
టామెంగ్లాంగ్ 21 మే 2022 63,270
తెంగ్నౌపాల్ 21 మే 2022 63,270
తౌబల్ 21 మే 2022 63,270
ఉఖ్రుల్ 21 మే 2022 63,270
ఉనకోటి 21 మే 2022 63,300
వెస్ట్ ఇంఫాల్ 21 మే 2022 63,270
చురచంద్పూర్ : వెండి ధర