కూచ్ బీహార్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

కూచ్ బీహార్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

కూచ్ బీహార్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అలీపుర్దువర్ 20 మే 2022 51,330
బార్పేట 20 మే 2022 51,500
బొంగాగావ్ 20 మే 2022 51,500
చిరాంగ్ 20 మే 2022 51,500
కూచ్ బీహార్ 20 మే 2022 51,330
దక్షిణ దీనాజ్‌పూర్ 20 మే 2022 51,330
డార్జిలింగ్ 20 మే 2022 51,330
ధుబురి 20 మే 2022 51,500
తూర్పు జిల్లా 20 మే 2022 51,660
తూర్పు గారో హిల్స్ 20 మే 2022 51,590
గోల్‌పారా 20 మే 2022 51,500
జల్పాయిగురి 20 మే 2022 51,330
కలింపాంగ్ 20 మే 2022 51,330
కిషన్గంజ్ 20 మే 2022 51,370
కోక్రాజార్ 20 మే 2022 51,500
దక్షిణ జిల్లా 20 మే 2022 51,660
సౌత్ గారో హిల్స్ 20 మే 2022 51,590
ఉత్తర దినజ్‌పూర్ 20 మే 2022 51,330
వెస్ట్ గారో హిల్స్ 20 మే 2022 51,590
కూచ్ బీహార్ : బంగారం ధర

కూచ్ బీహార్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అలీపుర్దువర్ 20 మే 2022 62,120
బార్పేట 20 మే 2022 62,330
బొంగాగావ్ 20 మే 2022 62,330
చిరాంగ్ 20 మే 2022 62,330
కూచ్ బీహార్ 20 మే 2022 62,120
దక్షిణ దీనాజ్‌పూర్ 20 మే 2022 62,120
డార్జిలింగ్ 20 మే 2022 62,120
ధుబురి 20 మే 2022 62,330
తూర్పు జిల్లా 20 మే 2022 62,520
తూర్పు గారో హిల్స్ 20 మే 2022 62,440
గోల్‌పారా 20 మే 2022 62,330
జల్పాయిగురి 20 మే 2022 62,120
కలింపాంగ్ 20 మే 2022 62,120
కిషన్గంజ్ 20 మే 2022 62,170
కోక్రాజార్ 20 మే 2022 62,330
దక్షిణ జిల్లా 20 మే 2022 62,520
సౌత్ గారో హిల్స్ 20 మే 2022 62,440
ఉత్తర దినజ్‌పూర్ 20 మే 2022 62,120
వెస్ట్ గారో హిల్స్ 20 మే 2022 62,440
కూచ్ బీహార్ : వెండి ధర