దక్షిణాది కన్నడ్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

దక్షిణాది కన్నడ్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

దక్షిణాది కన్నడ్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
చిక్మగళూరు 20 మే 2022 51,430
దక్షిణాది కన్నడ్ 20 మే 2022 51,430
హసన్ 20 మే 2022 51,430
కన్నూర్ 20 మే 2022 51,550
కాసరగోడ్ 20 మే 2022 51,550
కొడగు 20 మే 2022 51,430
మహే 20 మే 2022 51,570
షిమోగా 20 మే 2022 51,430
ఉడుపి 20 మే 2022 51,430
వయనాడ్ 20 మే 2022 51,550
దక్షిణాది కన్నడ్ : బంగారం ధర

దక్షిణాది కన్నడ్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
చిక్మగళూరు 20 మే 2022 62,250
దక్షిణాది కన్నడ్ 20 మే 2022 62,250
హసన్ 20 మే 2022 62,250
కన్నూర్ 20 మే 2022 62,390
కాసరగోడ్ 20 మే 2022 62,390
కొడగు 20 మే 2022 62,250
మహే 20 మే 2022 62,420
షిమోగా 20 మే 2022 62,250
ఉడుపి 20 మే 2022 62,250
వయనాడ్ 20 మే 2022 62,390
దక్షిణాది కన్నడ్ : వెండి ధర