దంతేవాడ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

దంతేవాడ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

దంతేవాడ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
బీజాపూర్ 21 మే 2022 51,710
దంతేవాడ 21 మే 2022 51,710
గాడ్చిరోలి 21 మే 2022 51,730
జగదల్పూర్ 21 మే 2022 51,710
జయశంకర్ భూపాల్పా 21 మే 2022 51,810
కంకర్ 21 మే 2022 51,710
కొండగావ్ 21 మే 2022 51,710
కోరాపుట్ 21 మే 2022 51,740
మల్కన్‌గిరి 21 మే 2022 51,740
నబరంగపూర్ 21 మే 2022 51,740
సుక్మా 21 మే 2022 51,710
దంతేవాడ : బంగారం ధర

దంతేవాడ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
బీజాపూర్ 21 మే 2022 62,980
దంతేవాడ 21 మే 2022 62,980
గాడ్చిరోలి 21 మే 2022 63,010
జగదల్పూర్ 21 మే 2022 62,980
జయశంకర్ భూపాల్పా 21 మే 2022 63,100
కంకర్ 21 మే 2022 62,980
కొండగావ్ 21 మే 2022 62,980
కోరాపుట్ 21 మే 2022 63,020
మల్కన్‌గిరి 21 మే 2022 63,020
నబరంగపూర్ 21 మే 2022 63,020
సుక్మా 21 మే 2022 62,980
దంతేవాడ : వెండి ధర