డార్జిలింగ్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

డార్జిలింగ్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

డార్జిలింగ్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అలీపుర్దువర్ 20 మే 2022 51,660
అరియారియా 20 మే 2022 51,700
కూచ్ బీహార్ 20 మే 2022 51,660
డార్జిలింగ్ 20 మే 2022 51,660
తూర్పు జిల్లా 20 మే 2022 52,000
జల్పాయిగురి 20 మే 2022 51,660
కలింపాంగ్ 20 మే 2022 51,660
కిషన్గంజ్ 20 మే 2022 51,700
ఉత్తర జిల్లా 20 మే 2022 52,000
పూర్నియా 20 మే 2022 51,700
దక్షిణ జిల్లా 20 మే 2022 52,000
ఉత్తర దినజ్‌పూర్ 20 మే 2022 51,660
పశ్చిమ జిల్లా 20 మే 2022 52,000
డార్జిలింగ్ : బంగారం ధర

డార్జిలింగ్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అలీపుర్దువర్ 20 మే 2022 62,930
అరియారియా 20 మే 2022 62,970
కూచ్ బీహార్ 20 మే 2022 62,930
డార్జిలింగ్ 20 మే 2022 62,930
తూర్పు జిల్లా 20 మే 2022 63,330
జల్పాయిగురి 20 మే 2022 62,930
కలింపాంగ్ 20 మే 2022 62,930
కిషన్గంజ్ 20 మే 2022 62,970
ఉత్తర జిల్లా 20 మే 2022 63,330
పూర్నియా 20 మే 2022 62,970
దక్షిణ జిల్లా 20 మే 2022 63,330
ఉత్తర దినజ్‌పూర్ 20 మే 2022 62,930
పశ్చిమ జిల్లా 20 మే 2022 63,330
డార్జిలింగ్ : వెండి ధర