డాటియా : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

డాటియా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

డాటియా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అశోక్నగర్ 21 మే 2022 51,780
ఆరయ్య 21 మే 2022 51,740
వెనుక 21 మే 2022 51,780
ఛతర్‌పూర్ 21 మే 2022 51,780
డాటియా 21 మే 2022 51,780
ధౌల్పూర్ 21 మే 2022 51,720
ఎటావా 21 మే 2022 51,740
గ్వాలియర్ 21 మే 2022 51,780
జలాన్ 21 మే 2022 51,740
Han ాన్సీ 21 మే 2022 51,740
కాన్పూర్ గ్రామీణ 21 మే 2022 51,740
లలిత్‌పూర్ 21 మే 2022 51,740
మహోబా 21 మే 2022 51,740
మోరెనా 21 మే 2022 51,780
శివపురి 21 మే 2022 51,780
టికామ్‌గ h ్ 21 మే 2022 51,780
డాటియా : బంగారం ధర

డాటియా : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అశోక్నగర్ 21 మే 2022 63,070
ఆరయ్య 21 మే 2022 63,020
వెనుక 21 మే 2022 63,070
ఛతర్‌పూర్ 21 మే 2022 63,070
డాటియా 21 మే 2022 63,070
ధౌల్పూర్ 21 మే 2022 63,000
ఎటావా 21 మే 2022 63,020
గ్వాలియర్ 21 మే 2022 63,070
జలాన్ 21 మే 2022 63,020
Han ాన్సీ 21 మే 2022 63,020
కాన్పూర్ గ్రామీణ 21 మే 2022 63,020
లలిత్‌పూర్ 21 మే 2022 63,020
మహోబా 21 మే 2022 63,020
మోరెనా 21 మే 2022 63,070
శివపురి 21 మే 2022 63,070
టికామ్‌గ h ్ 21 మే 2022 63,070
డాటియా : వెండి ధర