డియోగ arh ్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

డియోగ arh ్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

డియోగ arh ్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అంగుల్ 20 మే 2022 51,410
బార్‌గ h ్ 20 మే 2022 51,410
బౌధ్ 20 మే 2022 51,410
డియోగ arh ్ 20 మే 2022 51,410
ధెంకనల్ 20 మే 2022 51,410
జార్సుగూడ 20 మే 2022 51,410
కియోంజార్ 20 మే 2022 51,410
నాయగర్ 20 మే 2022 51,410
రాయ్‌గ .్ 20 మే 2022 51,380
సంబల్పూర్ 20 మే 2022 51,410
సిమ్‌దేగా 20 మే 2022 51,410
సోనాపూర్ 20 మే 2022 51,410
సుందర్‌గ h ్ 20 మే 2022 51,410
వెస్ట్ సింభం 20 మే 2022 51,410
డియోగ arh ్ : బంగారం ధర

డియోగ arh ్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అంగుల్ 20 మే 2022 62,220
బార్‌గ h ్ 20 మే 2022 62,220
బౌధ్ 20 మే 2022 62,220
డియోగ arh ్ 20 మే 2022 62,220
ధెంకనల్ 20 మే 2022 62,220
జార్సుగూడ 20 మే 2022 62,220
కియోంజార్ 20 మే 2022 62,220
నాయగర్ 20 మే 2022 62,220
రాయ్‌గ .్ 20 మే 2022 62,180
సంబల్పూర్ 20 మే 2022 62,220
సిమ్‌దేగా 20 మే 2022 62,220
సోనాపూర్ 20 మే 2022 62,220
సుందర్‌గ h ్ 20 మే 2022 62,220
వెస్ట్ సింభం 20 మే 2022 62,220
డియోగ arh ్ : వెండి ధర