దేవ్‌భూమి ద్వారక : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

దేవ్‌భూమి ద్వారక : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

దేవ్‌భూమి ద్వారక : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
దేవ్‌భూమి ద్వారక 21 మే 2022 51,800
జామ్‌నగర్ 21 మే 2022 51,800
జునాగ ad ్ 21 మే 2022 51,800
పోర్బందర్ 21 మే 2022 51,800
రాజ్‌కోట్ 21 మే 2022 51,800
దేవ్‌భూమి ద్వారక : బంగారం ధర

దేవ్‌భూమి ద్వారక : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
దేవ్‌భూమి ద్వారక 21 మే 2022 63,090
జామ్‌నగర్ 21 మే 2022 63,090
జునాగ ad ్ 21 మే 2022 63,090
పోర్బందర్ 21 మే 2022 63,090
రాజ్‌కోట్ 21 మే 2022 63,090
దేవ్‌భూమి ద్వారక : వెండి ధర