దేవాస్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

దేవాస్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

దేవాస్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అగర్ మాల్వా 21 మే 2022 51,780
బార్వానీ 21 మే 2022 51,780
భోపాల్ 21 మే 2022 51,780
దేవాస్ 21 మే 2022 51,780
ధార్ 21 మే 2022 51,780
హర్దా 21 మే 2022 51,780
ఇండోర్ 21 మే 2022 51,780
జాబువా 21 మే 2022 51,780
ఖండ్వా 21 మే 2022 51,780
ఖార్గోన్ 21 మే 2022 51,780
మాండ్సౌర్ 21 మే 2022 51,780
రాజ్‌గ h ్ 21 మే 2022 51,780
రత్లం 21 మే 2022 51,780
సెహోర్ 21 మే 2022 51,780
షాజాపూర్ 21 మే 2022 51,780
ఉజ్జయిని 21 మే 2022 51,780
దేవాస్ : బంగారం ధర

దేవాస్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అగర్ మాల్వా 21 మే 2022 63,070
బార్వానీ 21 మే 2022 63,070
భోపాల్ 21 మే 2022 63,070
దేవాస్ 21 మే 2022 63,070
ధార్ 21 మే 2022 63,070
హర్దా 21 మే 2022 63,070
ఇండోర్ 21 మే 2022 63,070
జాబువా 21 మే 2022 63,070
ఖండ్వా 21 మే 2022 63,070
ఖార్గోన్ 21 మే 2022 63,070
మాండ్సౌర్ 21 మే 2022 63,070
రాజ్‌గ h ్ 21 మే 2022 63,070
రత్లం 21 మే 2022 63,070
సెహోర్ 21 మే 2022 63,070
షాజాపూర్ 21 మే 2022 63,070
ఉజ్జయిని 21 మే 2022 63,070
దేవాస్ : వెండి ధర