ధలై : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

ధలై : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

ధలై : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అగర్తల 20 మే 2022 51,630
ఐజాల్ 20 మే 2022 51,590
బెలోనియా 20 మే 2022 51,630
కాచర్ 20 మే 2022 51,500
చంపై 20 మే 2022 51,590
చురచంద్పూర్ 20 మే 2022 51,610
ధలై 20 మే 2022 51,630
ధర్మనగర్ 20 మే 2022 51,630
గోమతి 20 మే 2022 51,630
హైలకాండి 20 మే 2022 51,500
కరీమ్‌గంజ్ 20 మే 2022 51,500
ఖోవై 20 మే 2022 51,630
కోలాసిబ్ 20 మే 2022 51,590
లుంగ్లీ 20 మే 2022 51,590
మమిత్ 20 మే 2022 51,590
ఫెర్జాల్ 20 మే 2022 51,610
సెపాజిజాలా 20 మే 2022 51,630
సెర్షిప్ 20 మే 2022 51,590
ఉనకోటి 20 మే 2022 51,630
ధలై : బంగారం ధర

ధలై : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అగర్తల 20 మే 2022 62,490
ఐజాల్ 20 మే 2022 62,440
బెలోనియా 20 మే 2022 62,490
కాచర్ 20 మే 2022 62,330
చంపై 20 మే 2022 62,440
చురచంద్పూర్ 20 మే 2022 62,460
ధలై 20 మే 2022 62,490
ధర్మనగర్ 20 మే 2022 62,490
గోమతి 20 మే 2022 62,490
హైలకాండి 20 మే 2022 62,330
కరీమ్‌గంజ్ 20 మే 2022 62,330
ఖోవై 20 మే 2022 62,490
కోలాసిబ్ 20 మే 2022 62,440
లుంగ్లీ 20 మే 2022 62,440
మమిత్ 20 మే 2022 62,440
ఫెర్జాల్ 20 మే 2022 62,460
సెపాజిజాలా 20 మే 2022 62,490
సెర్షిప్ 20 మే 2022 62,440
ఉనకోటి 20 మే 2022 62,490
ధలై : వెండి ధర