ధమ్తారి : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

ధమ్తారి : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

ధమ్తారి : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
బలోడా 21 మే 2022 51,710
బలోడా బజార్ 21 మే 2022 51,710
బెమెతారా 21 మే 2022 51,710
ధమ్తారి 21 మే 2022 51,710
దుర్గ్ 21 మే 2022 51,710
గారియాబంద్ 21 మే 2022 51,710
కంకర్ 21 మే 2022 51,710
కవర్ధ 21 మే 2022 51,710
కొండగావ్ 21 మే 2022 51,710
మహాసముంద్ 21 మే 2022 51,710
ముంగేలి 21 మే 2022 51,710
నబరంగపూర్ 21 మే 2022 51,740
నుపర్హ 21 మే 2022 51,740
రాయ్ పూర్ 21 మే 2022 51,710
రాజ్‌నందగావ్ 21 మే 2022 51,710
ధమ్తారి : బంగారం ధర

ధమ్తారి : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
బలోడా 21 మే 2022 62,980
బలోడా బజార్ 21 మే 2022 62,980
బెమెతారా 21 మే 2022 62,980
ధమ్తారి 21 మే 2022 62,980
దుర్గ్ 21 మే 2022 62,980
గారియాబంద్ 21 మే 2022 62,980
కంకర్ 21 మే 2022 62,980
కవర్ధ 21 మే 2022 62,980
కొండగావ్ 21 మే 2022 62,980
మహాసముంద్ 21 మే 2022 62,980
ముంగేలి 21 మే 2022 62,980
నబరంగపూర్ 21 మే 2022 63,020
నుపర్హ 21 మే 2022 63,020
రాయ్ పూర్ 21 మే 2022 62,980
రాజ్‌నందగావ్ 21 మే 2022 62,980
ధమ్తారి : వెండి ధర