ధార్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

ధార్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

ధార్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అగర్ మాల్వా 21 మే 2022 51,780
అలీరాజ్‌పూర్ 21 మే 2022 51,780
బన్స్వారా 21 మే 2022 51,720
బార్వానీ 21 మే 2022 51,780
చోటా ఉదయపూర్ 21 మే 2022 51,800
దాహోద్ 21 మే 2022 51,800
దేవాస్ 21 మే 2022 51,780
ధార్ 21 మే 2022 51,780
ఇండోర్ 21 మే 2022 51,780
జాబువా 21 మే 2022 51,780
ఖండ్వా 21 మే 2022 51,780
ఖార్గోన్ 21 మే 2022 51,780
నందూర్బార్ 21 మే 2022 51,730
రత్లం 21 మే 2022 51,780
షాజాపూర్ 21 మే 2022 51,780
ఉజ్జయిని 21 మే 2022 51,780
ధార్ : బంగారం ధర

ధార్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అగర్ మాల్వా 21 మే 2022 63,070
అలీరాజ్‌పూర్ 21 మే 2022 63,070
బన్స్వారా 21 మే 2022 63,000
బార్వానీ 21 మే 2022 63,070
చోటా ఉదయపూర్ 21 మే 2022 63,090
దాహోద్ 21 మే 2022 63,090
దేవాస్ 21 మే 2022 63,070
ధార్ 21 మే 2022 63,070
ఇండోర్ 21 మే 2022 63,070
జాబువా 21 మే 2022 63,070
ఖండ్వా 21 మే 2022 63,070
ఖార్గోన్ 21 మే 2022 63,070
నందూర్బార్ 21 మే 2022 63,010
రత్లం 21 మే 2022 63,070
షాజాపూర్ 21 మే 2022 63,070
ఉజ్జయిని 21 మే 2022 63,070
ధార్ : వెండి ధర