ధూలే : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

ధూలే : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

ధూలే : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
U రంగాబాద్ 21 మే 2022 51,730
బార్వానీ 21 మే 2022 51,780
బుర్హాన్పూర్ 21 మే 2022 51,780
ధూలే 21 మే 2022 51,730
జల్గావ్ 21 మే 2022 51,730
ఖార్గోన్ 21 మే 2022 51,780
నందూర్బార్ 21 మే 2022 51,730
నాసిక్ 21 మే 2022 51,730
తాపి 21 మే 2022 51,800
డాంగ్స్ 21 మే 2022 51,800
ధూలే : బంగారం ధర

ధూలే : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
U రంగాబాద్ 21 మే 2022 63,010
బార్వానీ 21 మే 2022 63,070
బుర్హాన్పూర్ 21 మే 2022 63,070
ధూలే 21 మే 2022 63,010
జల్గావ్ 21 మే 2022 63,010
ఖార్గోన్ 21 మే 2022 63,070
నందూర్బార్ 21 మే 2022 63,010
నాసిక్ 21 మే 2022 63,010
తాపి 21 మే 2022 63,090
డాంగ్స్ 21 మే 2022 63,090
ధూలే : వెండి ధర