దిండోరి : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

దిండోరి : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

దిండోరి : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అనుపూర్ 20 మే 2022 51,450
బాలాఘాట్ 20 మే 2022 51,450
బెమెతారా 20 మే 2022 51,380
బిలాస్‌పూర్ 20 మే 2022 51,380
దిండోరి 20 మే 2022 51,450
జబల్పూర్ 20 మే 2022 51,450
కట్ని 20 మే 2022 51,450
కవర్ధ 20 మే 2022 51,380
కొరియా 20 మే 2022 51,380
మాండ్ల 20 మే 2022 51,450
ముంగేలి 20 మే 2022 51,380
షాడోల్ 20 మే 2022 51,450
సిధి 20 మే 2022 51,450
ఉమారియా 20 మే 2022 51,450
దిండోరి : బంగారం ధర

దిండోరి : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అనుపూర్ 20 మే 2022 62,270
బాలాఘాట్ 20 మే 2022 62,270
బెమెతారా 20 మే 2022 62,180
బిలాస్‌పూర్ 20 మే 2022 62,180
దిండోరి 20 మే 2022 62,270
జబల్పూర్ 20 మే 2022 62,270
కట్ని 20 మే 2022 62,270
కవర్ధ 20 మే 2022 62,180
కొరియా 20 మే 2022 62,180
మాండ్ల 20 మే 2022 62,270
ముంగేలి 20 మే 2022 62,180
షాడోల్ 20 మే 2022 62,270
సిధి 20 మే 2022 62,270
ఉమారియా 20 మే 2022 62,270
దిండోరి : వెండి ధర