డుమ్కా : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

డుమ్కా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

డుమ్కా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
బంకా 21 మే 2022 51,700
బంకురా 21 మే 2022 51,660
బర్ధామన్ 21 మే 2022 51,660
భాగల్పూర్ 21 మే 2022 51,700
బీభం 21 మే 2022 51,660
బొకారో 21 మే 2022 51,740
డియోగ arh ్ 21 మే 2022 51,740
ధన్బాద్ 21 మే 2022 51,740
డుమ్కా 21 మే 2022 51,740
గిరిదిహ్ 21 మే 2022 51,740
గొడ్డ 21 మే 2022 51,740
జమతారా 21 మే 2022 51,740
జముయి 21 మే 2022 51,700
కతిహార్ 21 మే 2022 51,700
ఖాగారియా 21 మే 2022 51,700
లఖిసరై 21 మే 2022 51,700
మాల్డా 21 మే 2022 51,660
ముంగెర్ 21 మే 2022 51,700
ముర్షిదాబాద్ 21 మే 2022 51,660
పాకుర్ 21 మే 2022 51,740
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ 21 మే 2022 51,660
పూర్బా బర్ధమాన్ 21 మే 2022 51,660
పురులియా 21 మే 2022 51,660
సాహిబ్‌గంజ్ 21 మే 2022 51,740
డుమ్కా : బంగారం ధర

డుమ్కా : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
బంకా 21 మే 2022 62,970
బంకురా 21 మే 2022 62,930
బర్ధామన్ 21 మే 2022 62,930
భాగల్పూర్ 21 మే 2022 62,970
బీభం 21 మే 2022 62,930
బొకారో 21 మే 2022 63,020
డియోగ arh ్ 21 మే 2022 63,020
ధన్బాద్ 21 మే 2022 63,020
డుమ్కా 21 మే 2022 63,020
గిరిదిహ్ 21 మే 2022 63,020
గొడ్డ 21 మే 2022 63,020
జమతారా 21 మే 2022 63,020
జముయి 21 మే 2022 62,970
కతిహార్ 21 మే 2022 62,970
ఖాగారియా 21 మే 2022 62,970
లఖిసరై 21 మే 2022 62,970
మాల్డా 21 మే 2022 62,930
ముంగెర్ 21 మే 2022 62,970
ముర్షిదాబాద్ 21 మే 2022 62,930
పాకుర్ 21 మే 2022 63,020
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ 21 మే 2022 62,930
పూర్బా బర్ధమాన్ 21 మే 2022 62,930
పురులియా 21 మే 2022 62,930
సాహిబ్‌గంజ్ 21 మే 2022 63,020
డుమ్కా : వెండి ధర