తూర్పు ఇంఫాల్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

తూర్పు ఇంఫాల్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

తూర్పు ఇంఫాల్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
బిష్ణుపూర్ 20 మే 2022 51,610
కాచర్ 20 మే 2022 51,500
చంపై 20 మే 2022 51,590
చందేల్ 20 మే 2022 51,610
చురచంద్పూర్ 20 మే 2022 51,610
డిమా హసావో 20 మే 2022 51,500
డిమాపూర్ 20 మే 2022 51,620
తూర్పు ఇంఫాల్ 20 మే 2022 51,610
తూర్పు జయంతియా హిల్స్ 20 మే 2022 51,590
హైలకాండి 20 మే 2022 51,500
జిరిబామ్ 20 మే 2022 51,610
కాకింగ్ 20 మే 2022 51,610
కాంగ్పోక్పి 20 మే 2022 51,610
కిఫేర్ 20 మే 2022 51,620
కోహిమా 20 మే 2022 51,620
కోలాసిబ్ 20 మే 2022 51,590
ననీ 20 మే 2022 51,610
పెరెన్ 20 మే 2022 51,620
ఫెక్ 20 మే 2022 51,620
ఫెర్జాల్ 20 మే 2022 51,610
సేనాపతి 20 మే 2022 51,610
టామెంగ్లాంగ్ 20 మే 2022 51,610
తెంగ్నౌపాల్ 20 మే 2022 51,610
తౌబల్ 20 మే 2022 51,610
ఉఖ్రుల్ 20 మే 2022 51,610
వెస్ట్ ఇంఫాల్ 20 మే 2022 51,610
వోఖా 20 మే 2022 51,620
జున్‌హెబోటో 20 మే 2022 51,620
తూర్పు ఇంఫాల్ : బంగారం ధర

తూర్పు ఇంఫాల్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
బిష్ణుపూర్ 20 మే 2022 62,460
కాచర్ 20 మే 2022 62,330
చంపై 20 మే 2022 62,440
చందేల్ 20 మే 2022 62,460
చురచంద్పూర్ 20 మే 2022 62,460
డిమా హసావో 20 మే 2022 62,330
డిమాపూర్ 20 మే 2022 62,470
తూర్పు ఇంఫాల్ 20 మే 2022 62,460
తూర్పు జయంతియా హిల్స్ 20 మే 2022 62,440
హైలకాండి 20 మే 2022 62,330
జిరిబామ్ 20 మే 2022 62,460
కాకింగ్ 20 మే 2022 62,460
కాంగ్పోక్పి 20 మే 2022 62,460
కిఫేర్ 20 మే 2022 62,470
కోహిమా 20 మే 2022 62,470
కోలాసిబ్ 20 మే 2022 62,440
ననీ 20 మే 2022 62,460
పెరెన్ 20 మే 2022 62,470
ఫెక్ 20 మే 2022 62,470
ఫెర్జాల్ 20 మే 2022 62,460
సేనాపతి 20 మే 2022 62,460
టామెంగ్లాంగ్ 20 మే 2022 62,460
తెంగ్నౌపాల్ 20 మే 2022 62,460
తౌబల్ 20 మే 2022 62,460
ఉఖ్రుల్ 20 మే 2022 62,460
వెస్ట్ ఇంఫాల్ 20 మే 2022 62,460
వోఖా 20 మే 2022 62,470
జున్‌హెబోటో 20 మే 2022 62,470
తూర్పు ఇంఫాల్ : వెండి ధర