తూర్పు ఖాసీ కొండలు : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

తూర్పు ఖాసీ కొండలు : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

తూర్పు ఖాసీ కొండలు : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
బక్సా 21 మే 2022 51,830
బార్పేట 21 మే 2022 51,830
కాచర్ 21 మే 2022 51,830
డారంగ్ 21 మే 2022 51,830
ధర్మనగర్ 21 మే 2022 51,970
డిమా హసావో 21 మే 2022 51,830
తూర్పు గారో హిల్స్ 21 మే 2022 51,930
తూర్పు జయంతియా హిల్స్ 21 మే 2022 51,930
తూర్పు ఖాసీ కొండలు 21 మే 2022 51,930
గోల్‌పారా 21 మే 2022 51,830
హైలకాండి 21 మే 2022 51,830
హోజై 21 మే 2022 51,830
జయంతియా హిల్స్ 21 మే 2022 51,930
జిరిబామ్ 21 మే 2022 51,940
కమ్రప్ 21 మే 2022 51,830
కమ్రప్ మెట్రో 21 మే 2022 51,830
కరీమ్‌గంజ్ 21 మే 2022 51,830
ఖోవై 21 మే 2022 51,970
కోలాసిబ్ 21 మే 2022 51,930
మోరిగాన్ 21 మే 2022 51,830
నాగాన్ 21 మే 2022 51,830
నల్బరి 21 మే 2022 51,830
రి భోయ్ 21 మే 2022 51,930
సౌత్ గారో హిల్స్ 21 మే 2022 51,930
నైరుతి ఖాసీ హిల్స్ 21 మే 2022 51,930
ఉదల్గురి 21 మే 2022 51,830
ఉనకోటి 21 మే 2022 51,970
వెస్ట్ గారో హిల్స్ 21 మే 2022 51,930
పశ్చిమ ఖాసీ కొండలు 21 మే 2022 51,930
తూర్పు ఖాసీ కొండలు : బంగారం ధర

తూర్పు ఖాసీ కొండలు : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
బక్సా 21 మే 2022 63,140
బార్పేట 21 మే 2022 63,140
కాచర్ 21 మే 2022 63,140
డారంగ్ 21 మే 2022 63,140
ధర్మనగర్ 21 మే 2022 63,300
డిమా హసావో 21 మే 2022 63,140
తూర్పు గారో హిల్స్ 21 మే 2022 63,250
తూర్పు జయంతియా హిల్స్ 21 మే 2022 63,250
తూర్పు ఖాసీ కొండలు 21 మే 2022 63,250
గోల్‌పారా 21 మే 2022 63,140
హైలకాండి 21 మే 2022 63,140
హోజై 21 మే 2022 63,140
జయంతియా హిల్స్ 21 మే 2022 63,250
జిరిబామ్ 21 మే 2022 63,270
కమ్రప్ 21 మే 2022 63,140
కమ్రప్ మెట్రో 21 మే 2022 63,140
కరీమ్‌గంజ్ 21 మే 2022 63,140
ఖోవై 21 మే 2022 63,300
కోలాసిబ్ 21 మే 2022 63,250
మోరిగాన్ 21 మే 2022 63,140
నాగాన్ 21 మే 2022 63,140
నల్బరి 21 మే 2022 63,140
రి భోయ్ 21 మే 2022 63,250
సౌత్ గారో హిల్స్ 21 మే 2022 63,250
నైరుతి ఖాసీ హిల్స్ 21 మే 2022 63,250
ఉదల్గురి 21 మే 2022 63,140
ఉనకోటి 21 మే 2022 63,300
వెస్ట్ గారో హిల్స్ 21 మే 2022 63,250
పశ్చిమ ఖాసీ కొండలు 21 మే 2022 63,250
తూర్పు ఖాసీ కొండలు : వెండి ధర