తూర్పు సియాంగ్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

తూర్పు సియాంగ్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

తూర్పు సియాంగ్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
చాంగ్లాంగ్ 21 మే 2022 51,870
చారిడియో 21 మే 2022 51,830
ధెమాజీ 21 మే 2022 51,830
దిబ్రుగ arh ్ 21 మే 2022 51,830
తూర్పు సియాంగ్ 21 మే 2022 51,870
లఖింపూర్ 21 మే 2022 51,830
లోహిత్ 21 మే 2022 51,870
దీర్ఘకాలం 21 మే 2022 51,870
దిగువ దిబాంగ్ వ్యాలీ 21 మే 2022 51,870
దిగువ సుబన్సిరి 21 మే 2022 51,870
మజులి 21 మే 2022 51,830
సోమ 21 మే 2022 51,960
సిబ్సాగర్ 21 మే 2022 51,830
టిన్సుకియా 21 మే 2022 51,830
ఎగువ దిబాంగ్ వ్యాలీ 21 మే 2022 51,870
ఎగువ సిబన్సిరి 21 మే 2022 51,870
వెస్ట్ సియాంగ్ 21 మే 2022 51,870
తూర్పు సియాంగ్ : బంగారం ధర

తూర్పు సియాంగ్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
చాంగ్లాంగ్ 21 మే 2022 63,190
చారిడియో 21 మే 2022 63,140
ధెమాజీ 21 మే 2022 63,140
దిబ్రుగ arh ్ 21 మే 2022 63,140
తూర్పు సియాంగ్ 21 మే 2022 63,190
లఖింపూర్ 21 మే 2022 63,140
లోహిత్ 21 మే 2022 63,190
దీర్ఘకాలం 21 మే 2022 63,190
దిగువ దిబాంగ్ వ్యాలీ 21 మే 2022 63,190
దిగువ సుబన్సిరి 21 మే 2022 63,190
మజులి 21 మే 2022 63,140
సోమ 21 మే 2022 63,280
సిబ్సాగర్ 21 మే 2022 63,140
టిన్సుకియా 21 మే 2022 63,140
ఎగువ దిబాంగ్ వ్యాలీ 21 మే 2022 63,190
ఎగువ సిబన్సిరి 21 మే 2022 63,190
వెస్ట్ సియాంగ్ 21 మే 2022 63,190
తూర్పు సియాంగ్ : వెండి ధర