ఎర్నాకుళం : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

ఎర్నాకుళం : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

ఎర్నాకుళం : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అలప్పుజ 21 మే 2022 51,880
కోయంబత్తూర్ 21 మే 2022 51,870
ఎర్నాకుళం 21 మే 2022 51,880
ఇడుక్కి 21 మే 2022 51,880
కొల్లం 21 మే 2022 51,880
కొట్టాయం 21 మే 2022 51,880
కోజికోడ్ 21 మే 2022 51,880
మలప్పురం 21 మే 2022 51,880
పాలక్కాడ్ 21 మే 2022 51,880
పఠనంతిట్ట 21 మే 2022 51,880
టెని 21 మే 2022 51,870
త్రిస్సూర్ 21 మే 2022 51,880
ఎర్నాకుళం : బంగారం ధర

ఎర్నాకుళం : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అలప్పుజ 21 మే 2022 63,190
కోయంబత్తూర్ 21 మే 2022 63,190
ఎర్నాకుళం 21 మే 2022 63,190
ఇడుక్కి 21 మే 2022 63,190
కొల్లం 21 మే 2022 63,190
కొట్టాయం 21 మే 2022 63,190
కోజికోడ్ 21 మే 2022 63,190
మలప్పురం 21 మే 2022 63,190
పాలక్కాడ్ 21 మే 2022 63,190
పఠనంతిట్ట 21 మే 2022 63,190
టెని 21 మే 2022 63,190
త్రిస్సూర్ 21 మే 2022 63,190
ఎర్నాకుళం : వెండి ధర