ఈరోడ్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

ఈరోడ్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

ఈరోడ్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అరియలూర్ 21 మే 2022 51,870
చమరాజ్‌నగర్ 21 మే 2022 51,770
కోయంబత్తూర్ 21 మే 2022 51,870
ధర్మపురి 21 మే 2022 51,870
దిండిగల్ 21 మే 2022 51,870
ఈరోడ్ 21 మే 2022 51,870
కరూర్ 21 మే 2022 51,870
కృష్ణగిరి 21 మే 2022 51,870
మైసూర్ 21 మే 2022 51,770
నమక్కల్ 21 మే 2022 51,870
నీలగిరి 21 మే 2022 51,870
పాలక్కాడ్ 21 మే 2022 51,880
పెరంబలూర్ 21 మే 2022 51,870
రామనగర 21 మే 2022 51,770
సేలం 21 మే 2022 51,870
టెని 21 మే 2022 51,870
తిరుచ్చిరాపల్లి 21 మే 2022 51,870
తిరుపూర్ 21 మే 2022 51,870
ఈరోడ్ : బంగారం ధర

ఈరోడ్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అరియలూర్ 21 మే 2022 63,190
చమరాజ్‌నగర్ 21 మే 2022 63,060
కోయంబత్తూర్ 21 మే 2022 63,190
ధర్మపురి 21 మే 2022 63,190
దిండిగల్ 21 మే 2022 63,190
ఈరోడ్ 21 మే 2022 63,190
కరూర్ 21 మే 2022 63,190
కృష్ణగిరి 21 మే 2022 63,190
మైసూర్ 21 మే 2022 63,060
నమక్కల్ 21 మే 2022 63,190
నీలగిరి 21 మే 2022 63,190
పాలక్కాడ్ 21 మే 2022 63,190
పెరంబలూర్ 21 మే 2022 63,190
రామనగర 21 మే 2022 63,060
సేలం 21 మే 2022 63,190
టెని 21 మే 2022 63,190
తిరుచ్చిరాపల్లి 21 మే 2022 63,190
తిరుపూర్ 21 మే 2022 63,190
ఈరోడ్ : వెండి ధర