ఫైజాబాద్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

ఫైజాబాద్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

ఫైజాబాద్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అలహాబాద్ 21 మే 2022 51,740
అంబేద్కర్నగర్ 21 మే 2022 51,740
అమెతి / సిఎస్ఎమ్ నగర్ 21 మే 2022 51,740
అజమ్‌గ h ్ 21 మే 2022 51,740
బహ్రాయిచ్ 21 మే 2022 51,740
బల్రాంపూర్ 21 మే 2022 51,740
బారాబంకి 21 మే 2022 51,740
బస్తీ 21 మే 2022 51,740
ఫైజాబాద్ 21 మే 2022 51,740
గోండా 21 మే 2022 51,740
గోరఖ్పూర్ 21 మే 2022 51,740
జౌన్‌పూర్ 21 మే 2022 51,740
కౌశాంబి 21 మే 2022 51,740
లక్నో 21 మే 2022 51,740
మహారాజ్‌గంజ్ 21 మే 2022 51,740
ప్రతాప్‌గ h ్ 21 మే 2022 51,740
రే బరేలి 21 మే 2022 51,740
సంత్ కబీర్ నగర్ 21 మే 2022 51,740
శ్రావస్తి 21 మే 2022 51,740
సిద్దార్థనగర్ 21 మే 2022 51,740
సుల్తాన్పూర్ 21 మే 2022 51,740
ఫైజాబాద్ : బంగారం ధర

ఫైజాబాద్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అలహాబాద్ 21 మే 2022 63,020
అంబేద్కర్నగర్ 21 మే 2022 63,020
అమెతి / సిఎస్ఎమ్ నగర్ 21 మే 2022 63,020
అజమ్‌గ h ్ 21 మే 2022 63,020
బహ్రాయిచ్ 21 మే 2022 63,020
బల్రాంపూర్ 21 మే 2022 63,020
బారాబంకి 21 మే 2022 63,020
బస్తీ 21 మే 2022 63,020
ఫైజాబాద్ 21 మే 2022 63,020
గోండా 21 మే 2022 63,020
గోరఖ్పూర్ 21 మే 2022 63,020
జౌన్‌పూర్ 21 మే 2022 63,020
కౌశాంబి 21 మే 2022 63,020
లక్నో 21 మే 2022 63,020
మహారాజ్‌గంజ్ 21 మే 2022 63,020
ప్రతాప్‌గ h ్ 21 మే 2022 63,020
రే బరేలి 21 మే 2022 63,020
సంత్ కబీర్ నగర్ 21 మే 2022 63,020
శ్రావస్తి 21 మే 2022 63,020
సిద్దార్థనగర్ 21 మే 2022 63,020
సుల్తాన్పూర్ 21 మే 2022 63,020
ఫైజాబాద్ : వెండి ధర