ఫతేహాబాద్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

ఫతేహాబాద్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

ఫతేహాబాద్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అంబాలా 20 మే 2022 51,380
బర్నాలా 20 మే 2022 51,400
బతిందా 20 మే 2022 51,400
భివానీ 20 మే 2022 51,380
చార్కి దాద్రి 20 మే 2022 51,380
చురు 20 మే 2022 51,390
ఫరీద్కోట్ 20 మే 2022 51,400
ఫతేహాబాద్ 20 మే 2022 51,380
ఫతేగ h ్ సాహిబ్ 20 మే 2022 51,400
గంగనగర్ 20 మే 2022 51,390
హనుమన్‌గ arh ్ 20 మే 2022 51,390
హిసార్ 20 మే 2022 51,380
J జ్జర్ 20 మే 2022 51,380
J ుం h ునున్ 20 మే 2022 51,390
జింద్ 20 మే 2022 51,380
కైతల్ 20 మే 2022 51,380
కర్నాల్ 20 మే 2022 51,380
కురుక్షేత్ర 20 మే 2022 51,380
లుధియానా 20 మే 2022 51,400
మహేంద్రగ h ్ 20 మే 2022 51,380
మాన్సా 20 మే 2022 51,400
మోగా 20 మే 2022 51,400
ముక్త్సర్ 20 మే 2022 51,400
పానిపట్ 20 మే 2022 51,380
పాటియాలా 20 మే 2022 51,400
రోహ్తక్ 20 మే 2022 51,380
సంగ్రూర్ 20 మే 2022 51,400
సిర్సా 20 మే 2022 51,380
సోనిపట్ 20 మే 2022 51,380
ఫతేహాబాద్ : బంగారం ధర

ఫతేహాబాద్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అంబాలా 20 మే 2022 62,190
బర్నాలా 20 మే 2022 62,200
బతిందా 20 మే 2022 62,200
భివానీ 20 మే 2022 62,190
చార్కి దాద్రి 20 మే 2022 62,190
చురు 20 మే 2022 62,190
ఫరీద్కోట్ 20 మే 2022 62,200
ఫతేహాబాద్ 20 మే 2022 62,190
ఫతేగ h ్ సాహిబ్ 20 మే 2022 62,200
గంగనగర్ 20 మే 2022 62,190
హనుమన్‌గ arh ్ 20 మే 2022 62,190
హిసార్ 20 మే 2022 62,190
J జ్జర్ 20 మే 2022 62,190
J ుం h ునున్ 20 మే 2022 62,190
జింద్ 20 మే 2022 62,190
కైతల్ 20 మే 2022 62,190
కర్నాల్ 20 మే 2022 62,190
కురుక్షేత్ర 20 మే 2022 62,190
లుధియానా 20 మే 2022 62,200
మహేంద్రగ h ్ 20 మే 2022 62,190
మాన్సా 20 మే 2022 62,200
మోగా 20 మే 2022 62,200
ముక్త్సర్ 20 మే 2022 62,200
పానిపట్ 20 మే 2022 62,190
పాటియాలా 20 మే 2022 62,200
రోహ్తక్ 20 మే 2022 62,190
సంగ్రూర్ 20 మే 2022 62,200
సిర్సా 20 మే 2022 62,190
సోనిపట్ 20 మే 2022 62,190
ఫతేహాబాద్ : వెండి ధర