ఫతేగ h ్ సాహిబ్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

ఫతేగ h ్ సాహిబ్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

ఫతేగ h ్ సాహిబ్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అంబాలా 20 మే 2022 51,380
బర్నాలా 20 మే 2022 51,400
బతిందా 20 మే 2022 51,400
బిలాస్‌పూర్ 20 మే 2022 51,450
చండీగ .్ 20 మే 2022 51,400
డెహ్రాడూన్ 20 మే 2022 51,420
ఫరీద్కోట్ 20 మే 2022 51,400
ఫతేహాబాద్ 20 మే 2022 51,380
ఫతేగ h ్ సాహిబ్ 20 మే 2022 51,400
హమీర్‌పూర్ 20 మే 2022 51,450
హోషియార్పూర్ 20 మే 2022 51,400
జలంధర్ 20 మే 2022 51,400
జింద్ 20 మే 2022 51,380
కైతల్ 20 మే 2022 51,380
కాంగ్రా 20 మే 2022 51,450
కపుర్తాలా 20 మే 2022 51,400
కర్నాల్ 20 మే 2022 51,380
కులు 20 మే 2022 51,450
కురుక్షేత్ర 20 మే 2022 51,380
లుధియానా 20 మే 2022 51,400
మండి 20 మే 2022 51,450
మాన్సా 20 మే 2022 51,400
మోగా 20 మే 2022 51,400
పంచకుల 20 మే 2022 51,380
పానిపట్ 20 మే 2022 51,380
పాటియాలా 20 మే 2022 51,400
రూపనగర్ 20 మే 2022 51,400
సహారాన్‌పూర్ 20 మే 2022 51,410
సంగ్రూర్ 20 మే 2022 51,400
సాస్ నగర్ 20 మే 2022 51,400
Shd భగత్ సింగ్ Ngr 20 మే 2022 51,400
సిమ్లా 20 మే 2022 51,450
సిర్మౌర్ 20 మే 2022 51,450
సోలన్ 20 మే 2022 51,450
ఉనా 20 మే 2022 51,450
యమునానగర్ 20 మే 2022 51,380
ఫతేగ h ్ సాహిబ్ : బంగారం ధర

ఫతేగ h ్ సాహిబ్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అంబాలా 20 మే 2022 62,190
బర్నాలా 20 మే 2022 62,200
బతిందా 20 మే 2022 62,200
బిలాస్‌పూర్ 20 మే 2022 62,270
చండీగ .్ 20 మే 2022 62,200
డెహ్రాడూన్ 20 మే 2022 62,230
ఫరీద్కోట్ 20 మే 2022 62,200
ఫతేహాబాద్ 20 మే 2022 62,190
ఫతేగ h ్ సాహిబ్ 20 మే 2022 62,200
హమీర్‌పూర్ 20 మే 2022 62,270
హోషియార్పూర్ 20 మే 2022 62,200
జలంధర్ 20 మే 2022 62,200
జింద్ 20 మే 2022 62,190
కైతల్ 20 మే 2022 62,190
కాంగ్రా 20 మే 2022 62,270
కపుర్తాలా 20 మే 2022 62,200
కర్నాల్ 20 మే 2022 62,190
కులు 20 మే 2022 62,270
కురుక్షేత్ర 20 మే 2022 62,190
లుధియానా 20 మే 2022 62,200
మండి 20 మే 2022 62,270
మాన్సా 20 మే 2022 62,200
మోగా 20 మే 2022 62,200
పంచకుల 20 మే 2022 62,190
పానిపట్ 20 మే 2022 62,190
పాటియాలా 20 మే 2022 62,200
రూపనగర్ 20 మే 2022 62,200
సహారాన్‌పూర్ 20 మే 2022 62,220
సంగ్రూర్ 20 మే 2022 62,200
సాస్ నగర్ 20 మే 2022 62,200
Shd భగత్ సింగ్ Ngr 20 మే 2022 62,200
సిమ్లా 20 మే 2022 62,270
సిర్మౌర్ 20 మే 2022 62,270
సోలన్ 20 మే 2022 62,270
ఉనా 20 మే 2022 62,270
యమునానగర్ 20 మే 2022 62,190
ఫతేగ h ్ సాహిబ్ : వెండి ధర