గాడ్చిరోలి : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

గాడ్చిరోలి : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

గాడ్చిరోలి : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
బీజాపూర్ 20 మే 2022 51,380
చంద్రపూర్ 20 మే 2022 51,400
దంతేవాడ 20 మే 2022 51,380
గాడ్చిరోలి 20 మే 2022 51,400
జయశంకర్ భూపాల్పా 20 మే 2022 51,470
కంకర్ 20 మే 2022 51,380
కొమ్రామ్ భీమ్ ఆసిఫాబా 20 మే 2022 51,470
కొండగావ్ 20 మే 2022 51,380
మాంచెరియల్ 20 మే 2022 51,470
పెద్దపల్లి 20 మే 2022 51,470
గాడ్చిరోలి : బంగారం ధర

గాడ్చిరోలి : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
బీజాపూర్ 20 మే 2022 62,180
చంద్రపూర్ 20 మే 2022 62,200
దంతేవాడ 20 మే 2022 62,180
గాడ్చిరోలి 20 మే 2022 62,200
జయశంకర్ భూపాల్పా 20 మే 2022 62,300
కంకర్ 20 మే 2022 62,180
కొమ్రామ్ భీమ్ ఆసిఫాబా 20 మే 2022 62,300
కొండగావ్ 20 మే 2022 62,180
మాంచెరియల్ 20 మే 2022 62,300
పెద్దపల్లి 20 మే 2022 62,300
గాడ్చిరోలి : వెండి ధర