గంగనగర్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

గంగనగర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

గంగనగర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
బతిందా 21 మే 2022 51,730
ఫరీద్కోట్ 21 మే 2022 51,730
ఫతేహాబాద్ 21 మే 2022 51,720
ఫాజిల్కా 21 మే 2022 51,730
ఫిరోజ్‌పూర్ 21 మే 2022 51,730
గంగనగర్ 21 మే 2022 51,720
హనుమన్‌గ arh ్ 21 మే 2022 51,720
మాన్సా 21 మే 2022 51,730
ముక్త్సర్ 21 మే 2022 51,730
సిర్సా 21 మే 2022 51,720
గంగనగర్ : బంగారం ధర

గంగనగర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
బతిందా 21 మే 2022 63,010
ఫరీద్కోట్ 21 మే 2022 63,010
ఫతేహాబాద్ 21 మే 2022 62,990
ఫాజిల్కా 21 మే 2022 63,010
ఫిరోజ్‌పూర్ 21 మే 2022 63,010
గంగనగర్ 21 మే 2022 63,000
హనుమన్‌గ arh ్ 21 మే 2022 63,000
మాన్సా 21 మే 2022 63,010
ముక్త్సర్ 21 మే 2022 63,010
సిర్సా 21 మే 2022 62,990
గంగనగర్ : వెండి ధర