గోండా : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

గోండా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

గోండా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అంబేద్కర్నగర్ 20 మే 2022 51,410
అమెతి / సిఎస్ఎమ్ నగర్ 20 మే 2022 51,410
బహ్రాయిచ్ 20 మే 2022 51,410
బల్రాంపూర్ 20 మే 2022 51,410
బారాబంకి 20 మే 2022 51,410
బస్తీ 20 మే 2022 51,410
ఫైజాబాద్ 20 మే 2022 51,410
గోండా 20 మే 2022 51,410
గోరఖ్పూర్ 20 మే 2022 51,410
లఖింపూర్ 20 మే 2022 51,410
లక్నో 20 మే 2022 51,410
మహారాజ్‌గంజ్ 20 మే 2022 51,410
ప్రతాప్‌గ h ్ 20 మే 2022 51,410
రే బరేలి 20 మే 2022 51,410
సంత్ కబీర్ నగర్ 20 మే 2022 51,410
శ్రావస్తి 20 మే 2022 51,410
సిద్దార్థనగర్ 20 మే 2022 51,410
సీతాపూర్ 20 మే 2022 51,410
సుల్తాన్పూర్ 20 మే 2022 51,410
ఉన్నవో 20 మే 2022 51,410
గోండా : బంగారం ధర

గోండా : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అంబేద్కర్నగర్ 20 మే 2022 62,220
అమెతి / సిఎస్ఎమ్ నగర్ 20 మే 2022 62,220
బహ్రాయిచ్ 20 మే 2022 62,220
బల్రాంపూర్ 20 మే 2022 62,220
బారాబంకి 20 మే 2022 62,220
బస్తీ 20 మే 2022 62,220
ఫైజాబాద్ 20 మే 2022 62,220
గోండా 20 మే 2022 62,220
గోరఖ్పూర్ 20 మే 2022 62,220
లఖింపూర్ 20 మే 2022 62,220
లక్నో 20 మే 2022 62,220
మహారాజ్‌గంజ్ 20 మే 2022 62,220
ప్రతాప్‌గ h ్ 20 మే 2022 62,220
రే బరేలి 20 మే 2022 62,220
సంత్ కబీర్ నగర్ 20 మే 2022 62,220
శ్రావస్తి 20 మే 2022 62,220
సిద్దార్థనగర్ 20 మే 2022 62,220
సీతాపూర్ 20 మే 2022 62,220
సుల్తాన్పూర్ 20 మే 2022 62,220
ఉన్నవో 20 మే 2022 62,220
గోండా : వెండి ధర