గోండియా : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

గోండియా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

గోండియా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
బాలాఘాట్ 20 మే 2022 51,450
బలోడా 20 మే 2022 51,380
బెమెతారా 20 మే 2022 51,380
భండారా 20 మే 2022 51,400
చింద్వారా 20 మే 2022 51,450
దుర్గ్ 20 మే 2022 51,380
గోండియా 20 మే 2022 51,400
కవర్ధ 20 మే 2022 51,380
మాండ్ల 20 మే 2022 51,450
నాగ్‌పూర్ 20 మే 2022 51,400
రాయ్ పూర్ 20 మే 2022 51,380
రాజ్‌నందగావ్ 20 మే 2022 51,380
సియోని 20 మే 2022 51,450
గోండియా : బంగారం ధర

గోండియా : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
బాలాఘాట్ 20 మే 2022 62,270
బలోడా 20 మే 2022 62,180
బెమెతారా 20 మే 2022 62,180
భండారా 20 మే 2022 62,200
చింద్వారా 20 మే 2022 62,270
దుర్గ్ 20 మే 2022 62,180
గోండియా 20 మే 2022 62,200
కవర్ధ 20 మే 2022 62,180
మాండ్ల 20 మే 2022 62,270
నాగ్‌పూర్ 20 మే 2022 62,200
రాయ్ పూర్ 20 మే 2022 62,180
రాజ్‌నందగావ్ 20 మే 2022 62,180
సియోని 20 మే 2022 62,270
గోండియా : వెండి ధర