గుమ్లా : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

గుమ్లా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

గుమ్లా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
బల్రాంపూర్ 21 మే 2022 51,710
చత్రా 21 మే 2022 51,740
గర్హ్వా 21 మే 2022 51,740
గుమ్లా 21 మే 2022 51,740
హజారిబాగ్ 21 మే 2022 51,740
జష్పూర్ 21 మే 2022 51,710
జార్సుగూడ 21 మే 2022 51,740
ఖుంతి 21 మే 2022 51,740
లతేహర్ 21 మే 2022 51,740
లోహర్‌దగా 21 మే 2022 51,740
పలామౌ 21 మే 2022 51,740
రామ్‌గ h ్ 21 మే 2022 51,740
రాంచీ 21 మే 2022 51,740
సారాకేలా ఖరసావన్ 21 మే 2022 51,740
సిమ్‌దేగా 21 మే 2022 51,740
సుందర్‌గ h ్ 21 మే 2022 51,740
సుర్గుజా 21 మే 2022 51,710
వెస్ట్ సింభం 21 మే 2022 51,740
గుమ్లా : బంగారం ధర

గుమ్లా : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
బల్రాంపూర్ 21 మే 2022 62,980
చత్రా 21 మే 2022 63,020
గర్హ్వా 21 మే 2022 63,020
గుమ్లా 21 మే 2022 63,020
హజారిబాగ్ 21 మే 2022 63,020
జష్పూర్ 21 మే 2022 62,980
జార్సుగూడ 21 మే 2022 63,020
ఖుంతి 21 మే 2022 63,020
లతేహర్ 21 మే 2022 63,020
లోహర్‌దగా 21 మే 2022 63,020
పలామౌ 21 మే 2022 63,020
రామ్‌గ h ్ 21 మే 2022 63,020
రాంచీ 21 మే 2022 63,020
సారాకేలా ఖరసావన్ 21 మే 2022 63,020
సిమ్‌దేగా 21 మే 2022 63,020
సుందర్‌గ h ్ 21 మే 2022 63,020
సుర్గుజా 21 మే 2022 62,980
వెస్ట్ సింభం 21 మే 2022 63,020
గుమ్లా : వెండి ధర