గురుదాస్‌పూర్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

గురుదాస్‌పూర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

గురుదాస్‌పూర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అమృత్సర్ 20 మే 2022 51,400
బిలాస్‌పూర్ 20 మే 2022 51,450
చంబ 20 మే 2022 51,450
దోడా 20 మే 2022 51,480
ఫిరోజ్‌పూర్ 20 మే 2022 51,400
గురుదాస్‌పూర్ 20 మే 2022 51,400
హమీర్‌పూర్ 20 మే 2022 51,450
హోషియార్పూర్ 20 మే 2022 51,400
జలంధర్ 20 మే 2022 51,400
జమ్మూ 20 మే 2022 51,480
కాంగ్రా 20 మే 2022 51,450
కపుర్తాలా 20 మే 2022 51,400
కథువా 20 మే 2022 51,480
కిష్త్వార్ 20 మే 2022 51,480
లుధియానా 20 మే 2022 51,400
మండి 20 మే 2022 51,450
మోగా 20 మే 2022 51,400
పఠాన్‌కోట్ 20 మే 2022 51,400
రాంబన్ 20 మే 2022 51,480
రియాసి 20 మే 2022 51,480
రూపనగర్ 20 మే 2022 51,400
సాంబా 20 మే 2022 51,480
Shd భగత్ సింగ్ Ngr 20 మే 2022 51,400
టార్న్ తరణ్ 20 మే 2022 51,400
ఉధంపూర్ 20 మే 2022 51,480
ఉనా 20 మే 2022 51,450
గురుదాస్‌పూర్ : బంగారం ధర

గురుదాస్‌పూర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అమృత్సర్ 20 మే 2022 62,200
బిలాస్‌పూర్ 20 మే 2022 62,270
చంబ 20 మే 2022 62,270
దోడా 20 మే 2022 62,310
ఫిరోజ్‌పూర్ 20 మే 2022 62,200
గురుదాస్‌పూర్ 20 మే 2022 62,200
హమీర్‌పూర్ 20 మే 2022 62,270
హోషియార్పూర్ 20 మే 2022 62,200
జలంధర్ 20 మే 2022 62,200
జమ్మూ 20 మే 2022 62,310
కాంగ్రా 20 మే 2022 62,270
కపుర్తాలా 20 మే 2022 62,200
కథువా 20 మే 2022 62,310
కిష్త్వార్ 20 మే 2022 62,310
లుధియానా 20 మే 2022 62,200
మండి 20 మే 2022 62,270
మోగా 20 మే 2022 62,200
పఠాన్‌కోట్ 20 మే 2022 62,200
రాంబన్ 20 మే 2022 62,310
రియాసి 20 మే 2022 62,310
రూపనగర్ 20 మే 2022 62,200
సాంబా 20 మే 2022 62,310
Shd భగత్ సింగ్ Ngr 20 మే 2022 62,200
టార్న్ తరణ్ 20 మే 2022 62,200
ఉధంపూర్ 20 మే 2022 62,310
ఉనా 20 మే 2022 62,270
గురుదాస్‌పూర్ : వెండి ధర