హార్డోయి : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

హార్డోయి : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

హార్డోయి : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆరయ్య 21 మే 2022 51,740
బహ్రాయిచ్ 21 మే 2022 51,740
బారాబంకి 21 మే 2022 51,740
బరేలీ 21 మే 2022 51,740
బుడాన్ 21 మే 2022 51,740
ఎటా 21 మే 2022 51,740
ఎటావా 21 మే 2022 51,740
ఫరూక్కాబాద్ 21 మే 2022 51,740
హమీర్‌పూర్ 21 మే 2022 51,740
హార్డోయి 21 మే 2022 51,740
జలాన్ 21 మే 2022 51,740
కన్నూజ్ 21 మే 2022 51,740
కాన్పూర్ గ్రామీణ 21 మే 2022 51,740
కాన్పూర్ అర్బన్ 21 మే 2022 51,740
కాశీ రామ్ నగర్ 21 మే 2022 51,740
లఖింపూర్ 21 మే 2022 51,740
లక్నో 21 మే 2022 51,740
మెయిన్‌పురి 21 మే 2022 51,740
పిలిభిత్ 21 మే 2022 51,740
సంత్ రవి నగర్ 21 మే 2022 51,740
షాజహన్‌పూర్ 21 మే 2022 51,740
సీతాపూర్ 21 మే 2022 51,740
ఉన్నవో 21 మే 2022 51,740
హార్డోయి : బంగారం ధర

హార్డోయి : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆరయ్య 21 మే 2022 63,020
బహ్రాయిచ్ 21 మే 2022 63,020
బారాబంకి 21 మే 2022 63,020
బరేలీ 21 మే 2022 63,020
బుడాన్ 21 మే 2022 63,020
ఎటా 21 మే 2022 63,020
ఎటావా 21 మే 2022 63,020
ఫరూక్కాబాద్ 21 మే 2022 63,020
హమీర్‌పూర్ 21 మే 2022 63,020
హార్డోయి 21 మే 2022 63,020
జలాన్ 21 మే 2022 63,020
కన్నూజ్ 21 మే 2022 63,020
కాన్పూర్ గ్రామీణ 21 మే 2022 63,020
కాన్పూర్ అర్బన్ 21 మే 2022 63,020
కాశీ రామ్ నగర్ 21 మే 2022 63,020
లఖింపూర్ 21 మే 2022 63,020
లక్నో 21 మే 2022 63,020
మెయిన్‌పురి 21 మే 2022 63,020
పిలిభిత్ 21 మే 2022 63,020
సంత్ రవి నగర్ 21 మే 2022 63,020
షాజహన్‌పూర్ 21 మే 2022 63,020
సీతాపూర్ 21 మే 2022 63,020
ఉన్నవో 21 మే 2022 63,020
హార్డోయి : వెండి ధర