హజారిబాగ్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

హజారిబాగ్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

హజారిబాగ్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అర్వాల్ 21 మే 2022 51,700
U రంగాబాద్ 21 మే 2022 51,700
బొకారో 21 మే 2022 51,740
చత్రా 21 మే 2022 51,740
డియోగ arh ్ 21 మే 2022 51,740
ధన్బాద్ 21 మే 2022 51,740
గయా 21 మే 2022 51,700
గిరిదిహ్ 21 మే 2022 51,740
గుమ్లా 21 మే 2022 51,740
హజారిబాగ్ 21 మే 2022 51,740
జమతారా 21 మే 2022 51,740
జముయి 21 మే 2022 51,700
జెహనాబాద్ 21 మే 2022 51,700
ఖుంతి 21 మే 2022 51,740
కోడెర్మా 21 మే 2022 51,740
లఖిసరై 21 మే 2022 51,700
లతేహర్ 21 మే 2022 51,740
లోహర్‌దగా 21 మే 2022 51,740
నలంద 21 మే 2022 51,700
నవాడ 21 మే 2022 51,700
పలామౌ 21 మే 2022 51,740
పురులియా 21 మే 2022 51,660
రామ్‌గ h ్ 21 మే 2022 51,740
రాంచీ 21 మే 2022 51,740
సారాకేలా ఖరసావన్ 21 మే 2022 51,740
షేక్‌పురా 21 మే 2022 51,700
హజారిబాగ్ : బంగారం ధర

హజారిబాగ్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అర్వాల్ 21 మే 2022 62,970
U రంగాబాద్ 21 మే 2022 62,970
బొకారో 21 మే 2022 63,020
చత్రా 21 మే 2022 63,020
డియోగ arh ్ 21 మే 2022 63,020
ధన్బాద్ 21 మే 2022 63,020
గయా 21 మే 2022 62,970
గిరిదిహ్ 21 మే 2022 63,020
గుమ్లా 21 మే 2022 63,020
హజారిబాగ్ 21 మే 2022 63,020
జమతారా 21 మే 2022 63,020
జముయి 21 మే 2022 62,970
జెహనాబాద్ 21 మే 2022 62,970
ఖుంతి 21 మే 2022 63,020
కోడెర్మా 21 మే 2022 63,020
లఖిసరై 21 మే 2022 62,970
లతేహర్ 21 మే 2022 63,020
లోహర్‌దగా 21 మే 2022 63,020
నలంద 21 మే 2022 62,970
నవాడ 21 మే 2022 62,970
పలామౌ 21 మే 2022 63,020
పురులియా 21 మే 2022 62,930
రామ్‌గ h ్ 21 మే 2022 63,020
రాంచీ 21 మే 2022 63,020
సారాకేలా ఖరసావన్ 21 మే 2022 63,020
షేక్‌పురా 21 మే 2022 62,970
హజారిబాగ్ : వెండి ధర