హిసార్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

హిసార్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

హిసార్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
బాగ్‌పత్ 20 మే 2022 51,410
బర్నాలా 20 మే 2022 51,400
బతిందా 20 మే 2022 51,400
భివానీ 20 మే 2022 51,380
చార్కి దాద్రి 20 మే 2022 51,380
చురు 20 మే 2022 51,390
సివిల్ లైన్స్ 20 మే 2022 51,310
ద్వారక 20 మే 2022 51,310
ఫతేహాబాద్ 20 మే 2022 51,380
గుర్గావ్ 20 మే 2022 51,380
హనుమన్‌గ arh ్ 20 మే 2022 51,390
హిసార్ 20 మే 2022 51,380
J జ్జర్ 20 మే 2022 51,380
J ుం h ునున్ 20 మే 2022 51,390
జింద్ 20 మే 2022 51,380
కైతల్ 20 మే 2022 51,380
కర్నాల్ 20 మే 2022 51,380
కురుక్షేత్ర 20 మే 2022 51,380
మహేంద్రగ h ్ 20 మే 2022 51,380
మాన్సా 20 మే 2022 51,400
నరేలా 20 మే 2022 51,310
న్యూఢిల్లీ 20 మే 2022 51,310
పానిపట్ 20 మే 2022 51,380
పాటియాలా 20 మే 2022 51,400
రాజౌరి గార్డెన్ 20 మే 2022 51,310
రేవారి 20 మే 2022 51,380
రోహిణి 20 మే 2022 51,310
రోహ్తక్ 20 మే 2022 51,380
సంగ్రూర్ 20 మే 2022 51,400
షహదారా 20 మే 2022 51,310
షంలి 20 మే 2022 51,410
సిర్సా 20 మే 2022 51,380
సోనిపట్ 20 మే 2022 51,380
యమునా విహార్ 20 మే 2022 51,310
హిసార్ : బంగారం ధర

హిసార్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
బాగ్‌పత్ 20 మే 2022 62,220
బర్నాలా 20 మే 2022 62,200
బతిందా 20 మే 2022 62,200
భివానీ 20 మే 2022 62,190
చార్కి దాద్రి 20 మే 2022 62,190
చురు 20 మే 2022 62,190
సివిల్ లైన్స్ 20 మే 2022 62,100
ద్వారక 20 మే 2022 62,100
ఫతేహాబాద్ 20 మే 2022 62,190
గుర్గావ్ 20 మే 2022 62,190
హనుమన్‌గ arh ్ 20 మే 2022 62,190
హిసార్ 20 మే 2022 62,190
J జ్జర్ 20 మే 2022 62,190
J ుం h ునున్ 20 మే 2022 62,190
జింద్ 20 మే 2022 62,190
కైతల్ 20 మే 2022 62,190
కర్నాల్ 20 మే 2022 62,190
కురుక్షేత్ర 20 మే 2022 62,190
మహేంద్రగ h ్ 20 మే 2022 62,190
మాన్సా 20 మే 2022 62,200
నరేలా 20 మే 2022 62,100
న్యూఢిల్లీ 20 మే 2022 62,100
పానిపట్ 20 మే 2022 62,190
పాటియాలా 20 మే 2022 62,200
రాజౌరి గార్డెన్ 20 మే 2022 62,100
రేవారి 20 మే 2022 62,190
రోహిణి 20 మే 2022 62,100
రోహ్తక్ 20 మే 2022 62,190
సంగ్రూర్ 20 మే 2022 62,200
షహదారా 20 మే 2022 62,100
షంలి 20 మే 2022 62,220
సిర్సా 20 మే 2022 62,190
సోనిపట్ 20 మే 2022 62,190
యమునా విహార్ 20 మే 2022 62,100
హిసార్ : వెండి ధర