జబల్పూర్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

జబల్పూర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

జబల్పూర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
బాలాఘాట్ 20 మే 2022 51,450
దామోహ్ 20 మే 2022 51,450
దిండోరి 20 మే 2022 51,450
జబల్పూర్ 20 మే 2022 51,450
కట్ని 20 మే 2022 51,450
మాండ్ల 20 మే 2022 51,450
నర్సింగ్‌పూర్ 20 మే 2022 51,450
సాగర్ 20 మే 2022 51,450
సియోని 20 మే 2022 51,450
షాడోల్ 20 మే 2022 51,450
ఉమారియా 20 మే 2022 51,450
జబల్పూర్ : బంగారం ధర

జబల్పూర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
బాలాఘాట్ 20 మే 2022 62,270
దామోహ్ 20 మే 2022 62,270
దిండోరి 20 మే 2022 62,270
జబల్పూర్ 20 మే 2022 62,270
కట్ని 20 మే 2022 62,270
మాండ్ల 20 మే 2022 62,270
నర్సింగ్‌పూర్ 20 మే 2022 62,270
సాగర్ 20 మే 2022 62,270
సియోని 20 మే 2022 62,270
షాడోల్ 20 మే 2022 62,270
ఉమారియా 20 మే 2022 62,270
జబల్పూర్ : వెండి ధర