జైసల్మేర్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

జైసల్మేర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

జైసల్మేర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
బార్మర్ 21 మే 2022 51,720
జైసల్మేర్ 21 మే 2022 51,720
జైసల్మేర్ : బంగారం ధర

జైసల్మేర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
బార్మర్ 21 మే 2022 63,000
జైసల్మేర్ 21 మే 2022 63,000
జైసల్మేర్ : వెండి ధర