జాజ్‌పూర్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

జాజ్‌పూర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

జాజ్‌పూర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అంగుల్ 21 మే 2022 51,740
బాలేశ్వర్ 21 మే 2022 51,740
భద్రక్ 21 మే 2022 51,740
కటక్ 21 మే 2022 51,740
ధెంకనల్ 21 మే 2022 51,740
జగత్సింగ్‌పూర్ 21 మే 2022 51,740
జాజ్‌పూర్ 21 మే 2022 51,740
కేంద్రపారా 21 మే 2022 51,740
కియోంజార్ 21 మే 2022 51,740
ఖోర్దా 21 మే 2022 51,740
మయూరభంజ్ 21 మే 2022 51,740
నాయగర్ 21 మే 2022 51,740
పూరి 21 మే 2022 51,740
జాజ్‌పూర్ : బంగారం ధర

జాజ్‌పూర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అంగుల్ 21 మే 2022 63,020
బాలేశ్వర్ 21 మే 2022 63,020
భద్రక్ 21 మే 2022 63,020
కటక్ 21 మే 2022 63,020
ధెంకనల్ 21 మే 2022 63,020
జగత్సింగ్‌పూర్ 21 మే 2022 63,020
జాజ్‌పూర్ 21 మే 2022 63,020
కేంద్రపారా 21 మే 2022 63,020
కియోంజార్ 21 మే 2022 63,020
ఖోర్దా 21 మే 2022 63,020
మయూరభంజ్ 21 మే 2022 63,020
నాయగర్ 21 మే 2022 63,020
పూరి 21 మే 2022 63,020
జాజ్‌పూర్ : వెండి ధర