జలోర్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

జలోర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

జలోర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
బార్మర్ 21 మే 2022 51,720
జలోర్ 21 మే 2022 51,720
జోధ్పూర్ 21 మే 2022 51,720
పాలన్పూర్ 21 మే 2022 51,800
పాలి 21 మే 2022 51,720
పటాన్ 21 మే 2022 51,800
సిరోహి 21 మే 2022 51,720
జలోర్ : బంగారం ధర

జలోర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
బార్మర్ 21 మే 2022 63,000
జలోర్ 21 మే 2022 63,000
జోధ్పూర్ 21 మే 2022 63,000
పాలన్పూర్ 21 మే 2022 63,090
పాలి 21 మే 2022 63,000
పటాన్ 21 మే 2022 63,090
సిరోహి 21 మే 2022 63,000
జలోర్ : వెండి ధర