జల్పాయిగురి : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

జల్పాయిగురి : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

జల్పాయిగురి : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అలీపుర్దువర్ 20 మే 2022 51,330
అరియారియా 20 మే 2022 51,370
కూచ్ బీహార్ 20 మే 2022 51,330
దక్షిణ దీనాజ్‌పూర్ 20 మే 2022 51,330
డార్జిలింగ్ 20 మే 2022 51,330
ధుబురి 20 మే 2022 51,500
తూర్పు జిల్లా 20 మే 2022 51,660
జల్పాయిగురి 20 మే 2022 51,330
కలింపాంగ్ 20 మే 2022 51,330
కతిహార్ 20 మే 2022 51,370
కిషన్గంజ్ 20 మే 2022 51,370
కోక్రాజార్ 20 మే 2022 51,500
మాల్డా 20 మే 2022 51,330
ఉత్తర జిల్లా 20 మే 2022 51,660
పూర్నియా 20 మే 2022 51,370
దక్షిణ జిల్లా 20 మే 2022 51,660
ఉత్తర దినజ్‌పూర్ 20 మే 2022 51,330
పశ్చిమ జిల్లా 20 మే 2022 51,660
జల్పాయిగురి : బంగారం ధర

జల్పాయిగురి : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అలీపుర్దువర్ 20 మే 2022 62,120
అరియారియా 20 మే 2022 62,170
కూచ్ బీహార్ 20 మే 2022 62,120
దక్షిణ దీనాజ్‌పూర్ 20 మే 2022 62,120
డార్జిలింగ్ 20 మే 2022 62,120
ధుబురి 20 మే 2022 62,330
తూర్పు జిల్లా 20 మే 2022 62,520
జల్పాయిగురి 20 మే 2022 62,120
కలింపాంగ్ 20 మే 2022 62,120
కతిహార్ 20 మే 2022 62,170
కిషన్గంజ్ 20 మే 2022 62,170
కోక్రాజార్ 20 మే 2022 62,330
మాల్డా 20 మే 2022 62,120
ఉత్తర జిల్లా 20 మే 2022 62,520
పూర్నియా 20 మే 2022 62,170
దక్షిణ జిల్లా 20 మే 2022 62,520
ఉత్తర దినజ్‌పూర్ 20 మే 2022 62,120
పశ్చిమ జిల్లా 20 మే 2022 62,520
జల్పాయిగురి : వెండి ధర