జముయి : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

జముయి : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

జముయి : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
బంకా 21 మే 2022 51,700
బెగుసారై 21 మే 2022 51,700
భాగల్పూర్ 21 మే 2022 51,700
బొకారో 21 మే 2022 51,740
చత్రా 21 మే 2022 51,740
దర్భంగ 21 మే 2022 51,700
డియోగ arh ్ 21 మే 2022 51,740
ధన్బాద్ 21 మే 2022 51,740
డుమ్కా 21 మే 2022 51,740
గయా 21 మే 2022 51,700
గిరిదిహ్ 21 మే 2022 51,740
గొడ్డ 21 మే 2022 51,740
హజారిబాగ్ 21 మే 2022 51,740
జమతారా 21 మే 2022 51,740
జముయి 21 మే 2022 51,700
జెహనాబాద్ 21 మే 2022 51,700
కతిహార్ 21 మే 2022 51,700
ఖాగారియా 21 మే 2022 51,700
కోడెర్మా 21 మే 2022 51,740
లఖిసరై 21 మే 2022 51,700
మాధేపుర 21 మే 2022 51,700
ముంగెర్ 21 మే 2022 51,700
నలంద 21 మే 2022 51,700
నవాడ 21 మే 2022 51,700
పాకుర్ 21 మే 2022 51,740
పాట్నా 21 మే 2022 51,700
పూర్నియా 21 మే 2022 51,700
పురులియా 21 మే 2022 51,660
రామ్‌గ h ్ 21 మే 2022 51,740
సహర్సా 21 మే 2022 51,700
సాహిబ్‌గంజ్ 21 మే 2022 51,740
సమస్తిపూర్ 21 మే 2022 51,700
షేక్‌పురా 21 మే 2022 51,700
వైశాలి 21 మే 2022 51,700
జముయి : బంగారం ధర

జముయి : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
బంకా 21 మే 2022 62,970
బెగుసారై 21 మే 2022 62,970
భాగల్పూర్ 21 మే 2022 62,970
బొకారో 21 మే 2022 63,020
చత్రా 21 మే 2022 63,020
దర్భంగ 21 మే 2022 62,970
డియోగ arh ్ 21 మే 2022 63,020
ధన్బాద్ 21 మే 2022 63,020
డుమ్కా 21 మే 2022 63,020
గయా 21 మే 2022 62,970
గిరిదిహ్ 21 మే 2022 63,020
గొడ్డ 21 మే 2022 63,020
హజారిబాగ్ 21 మే 2022 63,020
జమతారా 21 మే 2022 63,020
జముయి 21 మే 2022 62,970
జెహనాబాద్ 21 మే 2022 62,970
కతిహార్ 21 మే 2022 62,970
ఖాగారియా 21 మే 2022 62,970
కోడెర్మా 21 మే 2022 63,020
లఖిసరై 21 మే 2022 62,970
మాధేపుర 21 మే 2022 62,970
ముంగెర్ 21 మే 2022 62,970
నలంద 21 మే 2022 62,970
నవాడ 21 మే 2022 62,970
పాకుర్ 21 మే 2022 63,020
పాట్నా 21 మే 2022 62,970
పూర్నియా 21 మే 2022 62,970
పురులియా 21 మే 2022 62,930
రామ్‌గ h ్ 21 మే 2022 63,020
సహర్సా 21 మే 2022 62,970
సాహిబ్‌గంజ్ 21 మే 2022 63,020
సమస్తిపూర్ 21 మే 2022 62,970
షేక్‌పురా 21 మే 2022 62,970
వైశాలి 21 మే 2022 62,970
జముయి : వెండి ధర