కదప : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

కదప : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

కదప : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అనంతపూర్ 20 మే 2022 51,470
చిత్తూరు 20 మే 2022 51,470
కదప 20 మే 2022 51,470
నెల్లూరు 20 మే 2022 51,470
ప్రకాశం 20 మే 2022 51,470
కదప : బంగారం ధర

కదప : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అనంతపూర్ 20 మే 2022 62,300
చిత్తూరు 20 మే 2022 62,300
కదప 20 మే 2022 62,300
నెల్లూరు 20 మే 2022 62,300
ప్రకాశం 20 మే 2022 62,300
కదప : వెండి ధర