కాకింగ్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

కాకింగ్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

కాకింగ్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఐజాల్ 20 మే 2022 51,930
బిష్ణుపూర్ 20 మే 2022 51,940
కాచర్ 20 మే 2022 51,830
చంపై 20 మే 2022 51,930
చందేల్ 20 మే 2022 51,940
చురచంద్పూర్ 20 మే 2022 51,940
డిమా హసావో 20 మే 2022 51,830
డిమాపూర్ 20 మే 2022 51,960
తూర్పు ఇంఫాల్ 20 మే 2022 51,940
హైలకాండి 20 మే 2022 51,830
జిరిబామ్ 20 మే 2022 51,940
కాకింగ్ 20 మే 2022 51,940
కాంగ్పోక్పి 20 మే 2022 51,940
కోహిమా 20 మే 2022 51,960
కోలాసిబ్ 20 మే 2022 51,930
ననీ 20 మే 2022 51,940
పెరెన్ 20 మే 2022 51,960
ఫెక్ 20 మే 2022 51,960
ఫెర్జాల్ 20 మే 2022 51,940
సేనాపతి 20 మే 2022 51,940
టామెంగ్లాంగ్ 20 మే 2022 51,940
తెంగ్నౌపాల్ 20 మే 2022 51,940
తౌబల్ 20 మే 2022 51,940
ఉఖ్రుల్ 20 మే 2022 51,940
వెస్ట్ ఇంఫాల్ 20 మే 2022 51,940
కాకింగ్ : బంగారం ధర

కాకింగ్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఐజాల్ 20 మే 2022 63,250
బిష్ణుపూర్ 20 మే 2022 63,270
కాచర్ 20 మే 2022 63,140
చంపై 20 మే 2022 63,250
చందేల్ 20 మే 2022 63,270
చురచంద్పూర్ 20 మే 2022 63,270
డిమా హసావో 20 మే 2022 63,140
డిమాపూర్ 20 మే 2022 63,280
తూర్పు ఇంఫాల్ 20 మే 2022 63,270
హైలకాండి 20 మే 2022 63,140
జిరిబామ్ 20 మే 2022 63,270
కాకింగ్ 20 మే 2022 63,270
కాంగ్పోక్పి 20 మే 2022 63,270
కోహిమా 20 మే 2022 63,280
కోలాసిబ్ 20 మే 2022 63,250
ననీ 20 మే 2022 63,270
పెరెన్ 20 మే 2022 63,280
ఫెక్ 20 మే 2022 63,280
ఫెర్జాల్ 20 మే 2022 63,270
సేనాపతి 20 మే 2022 63,270
టామెంగ్లాంగ్ 20 మే 2022 63,270
తెంగ్నౌపాల్ 20 మే 2022 63,270
తౌబల్ 20 మే 2022 63,270
ఉఖ్రుల్ 20 మే 2022 63,270
వెస్ట్ ఇంఫాల్ 20 మే 2022 63,270
కాకింగ్ : వెండి ధర