కలహండి : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

కలహండి : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

కలహండి : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
బోలంగీర్ 20 మే 2022 51,410
బౌధ్ 20 మే 2022 51,410
గజపతి 20 మే 2022 51,410
గారియాబంద్ 20 మే 2022 51,380
జగదల్పూర్ 20 మే 2022 51,380
కలహండి 20 మే 2022 51,410
కంధమాల్ 20 మే 2022 51,410
కోరాపుట్ 20 మే 2022 51,410
నబరంగపూర్ 20 మే 2022 51,410
నుపర్హ 20 మే 2022 51,410
రాయగడ 20 మే 2022 51,410
సోనాపూర్ 20 మే 2022 51,410
కలహండి : బంగారం ధర

కలహండి : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
బోలంగీర్ 20 మే 2022 62,220
బౌధ్ 20 మే 2022 62,220
గజపతి 20 మే 2022 62,220
గారియాబంద్ 20 మే 2022 62,180
జగదల్పూర్ 20 మే 2022 62,180
కలహండి 20 మే 2022 62,220
కంధమాల్ 20 మే 2022 62,220
కోరాపుట్ 20 మే 2022 62,220
నబరంగపూర్ 20 మే 2022 62,220
నుపర్హ 20 మే 2022 62,220
రాయగడ 20 మే 2022 62,220
సోనాపూర్ 20 మే 2022 62,220
కలహండి : వెండి ధర