కలింపాంగ్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

కలింపాంగ్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

కలింపాంగ్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అలీపుర్దువర్ 20 మే 2022 51,330
అరియారియా 20 మే 2022 51,370
కూచ్ బీహార్ 20 మే 2022 51,330
డార్జిలింగ్ 20 మే 2022 51,330
తూర్పు జిల్లా 20 మే 2022 51,660
జల్పాయిగురి 20 మే 2022 51,330
కలింపాంగ్ 20 మే 2022 51,330
కిషన్గంజ్ 20 మే 2022 51,370
ఉత్తర జిల్లా 20 మే 2022 51,660
దక్షిణ జిల్లా 20 మే 2022 51,660
ఉత్తర దినజ్‌పూర్ 20 మే 2022 51,330
పశ్చిమ జిల్లా 20 మే 2022 51,660
కలింపాంగ్ : బంగారం ధర

కలింపాంగ్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అలీపుర్దువర్ 20 మే 2022 62,120
అరియారియా 20 మే 2022 62,170
కూచ్ బీహార్ 20 మే 2022 62,120
డార్జిలింగ్ 20 మే 2022 62,120
తూర్పు జిల్లా 20 మే 2022 62,520
జల్పాయిగురి 20 మే 2022 62,120
కలింపాంగ్ 20 మే 2022 62,120
కిషన్గంజ్ 20 మే 2022 62,170
ఉత్తర జిల్లా 20 మే 2022 62,520
దక్షిణ జిల్లా 20 మే 2022 62,520
ఉత్తర దినజ్‌పూర్ 20 మే 2022 62,120
పశ్చిమ జిల్లా 20 మే 2022 62,520
కలింపాంగ్ : వెండి ధర