కమ్రప్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

కమ్రప్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

కమ్రప్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
బక్సా 21 మే 2022 51,830
బార్పేట 21 మే 2022 51,830
బిశ్వనాథ్ 21 మే 2022 51,830
బొంగాగావ్ 21 మే 2022 51,830
చిరాంగ్ 21 మే 2022 51,830
డారంగ్ 21 మే 2022 51,830
తూర్పు గారో హిల్స్ 21 మే 2022 51,930
తూర్పు జయంతియా హిల్స్ 21 మే 2022 51,930
తూర్పు ఖాసీ కొండలు 21 మే 2022 51,930
గోల్‌పారా 21 మే 2022 51,830
హోజై 21 మే 2022 51,830
జయంతియా హిల్స్ 21 మే 2022 51,930
కమ్రప్ 21 మే 2022 51,830
కమ్రప్ మెట్రో 21 మే 2022 51,830
కోక్రాజార్ 21 మే 2022 51,830
మోరిగాన్ 21 మే 2022 51,830
నాగాన్ 21 మే 2022 51,830
నల్బరి 21 మే 2022 51,830
రి భోయ్ 21 మే 2022 51,930
సోనిత్పూర్ 21 మే 2022 51,830
సౌత్ గారో హిల్స్ 21 మే 2022 51,930
నైరుతి ఖాసీ హిల్స్ 21 మే 2022 51,930
తవాంగ్ 21 మే 2022 51,870
ఉదల్గురి 21 మే 2022 51,830
వెస్ట్ గారో హిల్స్ 21 మే 2022 51,930
వెస్ట్ కామెంగ్ 21 మే 2022 51,870
పశ్చిమ ఖాసీ కొండలు 21 మే 2022 51,930
కమ్రప్ : బంగారం ధర

కమ్రప్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
బక్సా 21 మే 2022 63,140
బార్పేట 21 మే 2022 63,140
బిశ్వనాథ్ 21 మే 2022 63,140
బొంగాగావ్ 21 మే 2022 63,140
చిరాంగ్ 21 మే 2022 63,140
డారంగ్ 21 మే 2022 63,140
తూర్పు గారో హిల్స్ 21 మే 2022 63,250
తూర్పు జయంతియా హిల్స్ 21 మే 2022 63,250
తూర్పు ఖాసీ కొండలు 21 మే 2022 63,250
గోల్‌పారా 21 మే 2022 63,140
హోజై 21 మే 2022 63,140
జయంతియా హిల్స్ 21 మే 2022 63,250
కమ్రప్ 21 మే 2022 63,140
కమ్రప్ మెట్రో 21 మే 2022 63,140
కోక్రాజార్ 21 మే 2022 63,140
మోరిగాన్ 21 మే 2022 63,140
నాగాన్ 21 మే 2022 63,140
నల్బరి 21 మే 2022 63,140
రి భోయ్ 21 మే 2022 63,250
సోనిత్పూర్ 21 మే 2022 63,140
సౌత్ గారో హిల్స్ 21 మే 2022 63,250
నైరుతి ఖాసీ హిల్స్ 21 మే 2022 63,250
తవాంగ్ 21 మే 2022 63,190
ఉదల్గురి 21 మే 2022 63,140
వెస్ట్ గారో హిల్స్ 21 మే 2022 63,250
వెస్ట్ కామెంగ్ 21 మే 2022 63,190
పశ్చిమ ఖాసీ కొండలు 21 మే 2022 63,250
కమ్రప్ : వెండి ధర