కంధమాల్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

కంధమాల్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

కంధమాల్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అంగుల్ 20 మే 2022 51,410
బార్‌గ h ్ 20 మే 2022 51,410
బోలంగీర్ 20 మే 2022 51,410
బౌధ్ 20 మే 2022 51,410
గజపతి 20 మే 2022 51,410
గంజాం 20 మే 2022 51,410
కలహండి 20 మే 2022 51,410
కంధమాల్ 20 మే 2022 51,410
ఖోర్దా 20 మే 2022 51,410
నాయగర్ 20 మే 2022 51,410
నుపర్హ 20 మే 2022 51,410
రాయగడ 20 మే 2022 51,410
సంబల్పూర్ 20 మే 2022 51,410
సోనాపూర్ 20 మే 2022 51,410
కంధమాల్ : బంగారం ధర

కంధమాల్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అంగుల్ 20 మే 2022 62,220
బార్‌గ h ్ 20 మే 2022 62,220
బోలంగీర్ 20 మే 2022 62,220
బౌధ్ 20 మే 2022 62,220
గజపతి 20 మే 2022 62,220
గంజాం 20 మే 2022 62,220
కలహండి 20 మే 2022 62,220
కంధమాల్ 20 మే 2022 62,220
ఖోర్దా 20 మే 2022 62,220
నాయగర్ 20 మే 2022 62,220
నుపర్హ 20 మే 2022 62,220
రాయగడ 20 మే 2022 62,220
సంబల్పూర్ 20 మే 2022 62,220
సోనాపూర్ 20 మే 2022 62,220
కంధమాల్ : వెండి ధర