కంకర్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

కంకర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

కంకర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
బలోడా 20 మే 2022 51,380
బెమెతారా 20 మే 2022 51,380
దంతేవాడ 20 మే 2022 51,380
ధమ్తారి 20 మే 2022 51,380
దుర్గ్ 20 మే 2022 51,380
గాడ్చిరోలి 20 మే 2022 51,400
గారియాబంద్ 20 మే 2022 51,380
జగదల్పూర్ 20 మే 2022 51,380
కంకర్ 20 మే 2022 51,380
కొండగావ్ 20 మే 2022 51,380
మహాసముంద్ 20 మే 2022 51,380
నబరంగపూర్ 20 మే 2022 51,410
నుపర్హ 20 మే 2022 51,410
రాయ్ పూర్ 20 మే 2022 51,380
రాజ్‌నందగావ్ 20 మే 2022 51,380
కంకర్ : బంగారం ధర

కంకర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
బలోడా 20 మే 2022 62,180
బెమెతారా 20 మే 2022 62,180
దంతేవాడ 20 మే 2022 62,180
ధమ్తారి 20 మే 2022 62,180
దుర్గ్ 20 మే 2022 62,180
గాడ్చిరోలి 20 మే 2022 62,200
గారియాబంద్ 20 మే 2022 62,180
జగదల్పూర్ 20 మే 2022 62,180
కంకర్ 20 మే 2022 62,180
కొండగావ్ 20 మే 2022 62,180
మహాసముంద్ 20 మే 2022 62,180
నబరంగపూర్ 20 మే 2022 62,220
నుపర్హ 20 మే 2022 62,220
రాయ్ పూర్ 20 మే 2022 62,180
రాజ్‌నందగావ్ 20 మే 2022 62,180
కంకర్ : వెండి ధర