కన్నూర్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

కన్నూర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

కన్నూర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
దక్షిణాది కన్నడ్ 21 మే 2022 51,770
హసన్ 21 మే 2022 51,770
కన్నూర్ 21 మే 2022 51,880
కాసరగోడ్ 21 మే 2022 51,880
కొడగు 21 మే 2022 51,770
కోజికోడ్ 21 మే 2022 51,880
మహే 21 మే 2022 51,910
మలప్పురం 21 మే 2022 51,880
మైసూర్ 21 మే 2022 51,770
నీలగిరి 21 మే 2022 51,870
వయనాడ్ 21 మే 2022 51,880
కన్నూర్ : బంగారం ధర

కన్నూర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
దక్షిణాది కన్నడ్ 21 మే 2022 63,060
హసన్ 21 మే 2022 63,060
కన్నూర్ 21 మే 2022 63,190
కాసరగోడ్ 21 మే 2022 63,190
కొడగు 21 మే 2022 63,060
కోజికోడ్ 21 మే 2022 63,190
మహే 21 మే 2022 63,230
మలప్పురం 21 మే 2022 63,190
మైసూర్ 21 మే 2022 63,060
నీలగిరి 21 మే 2022 63,190
వయనాడ్ 21 మే 2022 63,190
కన్నూర్ : వెండి ధర