కాన్పూర్ గ్రామీణ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

కాన్పూర్ గ్రామీణ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

కాన్పూర్ గ్రామీణ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆరయ్య 20 మే 2022 51,410
బండా 20 మే 2022 51,410
బారాబంకి 20 మే 2022 51,410
వెనుక 20 మే 2022 51,450
డాటియా 20 మే 2022 51,450
ఎటావా 20 మే 2022 51,410
ఫరూక్కాబాద్ 20 మే 2022 51,410
ఫతేపూర్ 20 మే 2022 51,410
ఫిరోజాబాద్ 20 మే 2022 51,410
హమీర్‌పూర్ 20 మే 2022 51,410
హార్డోయి 20 మే 2022 51,410
జలాన్ 20 మే 2022 51,410
కన్నూజ్ 20 మే 2022 51,410
కాన్పూర్ గ్రామీణ 20 మే 2022 51,410
కాన్పూర్ అర్బన్ 20 మే 2022 51,410
లక్నో 20 మే 2022 51,410
మహోబా 20 మే 2022 51,410
మెయిన్‌పురి 20 మే 2022 51,410
రే బరేలి 20 మే 2022 51,410
సంత్ రవి నగర్ 20 మే 2022 51,410
షాజహన్‌పూర్ 20 మే 2022 51,410
సీతాపూర్ 20 మే 2022 51,410
ఉన్నవో 20 మే 2022 51,410
కాన్పూర్ గ్రామీణ : బంగారం ధర

కాన్పూర్ గ్రామీణ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆరయ్య 20 మే 2022 62,220
బండా 20 మే 2022 62,220
బారాబంకి 20 మే 2022 62,220
వెనుక 20 మే 2022 62,270
డాటియా 20 మే 2022 62,270
ఎటావా 20 మే 2022 62,220
ఫరూక్కాబాద్ 20 మే 2022 62,220
ఫతేపూర్ 20 మే 2022 62,220
ఫిరోజాబాద్ 20 మే 2022 62,220
హమీర్‌పూర్ 20 మే 2022 62,220
హార్డోయి 20 మే 2022 62,220
జలాన్ 20 మే 2022 62,220
కన్నూజ్ 20 మే 2022 62,220
కాన్పూర్ గ్రామీణ 20 మే 2022 62,220
కాన్పూర్ అర్బన్ 20 మే 2022 62,220
లక్నో 20 మే 2022 62,220
మహోబా 20 మే 2022 62,220
మెయిన్‌పురి 20 మే 2022 62,220
రే బరేలి 20 మే 2022 62,220
సంత్ రవి నగర్ 20 మే 2022 62,220
షాజహన్‌పూర్ 20 మే 2022 62,220
సీతాపూర్ 20 మే 2022 62,220
ఉన్నవో 20 మే 2022 62,220
కాన్పూర్ గ్రామీణ : వెండి ధర